Dårligere frekvenskvalitet

Frekvenskvaliteten har i de seneste årene hatt en negativ trend. På denne bakgrunn besluttet sentralnettsoperatørene (TSO) i Norden å innføre FRR i det Nordiske kraftsystemet fra 2013. FRR er en ny automatisk reserve som er sentralstyrt og som bidrar til å stabilisere frekvensen. De nye reservene skal aktiveres mellom dagens primærreserver og regulerkraftmarkedet. Oppstarten av sekundærreservemarkedet er et viktig steg for å bedre driftssikkerheten i det nordiske kraftsystemet, samt å forberede for økt utveksling og mer fornybar kraft.

 

Samlet sekundærreserver på 300 MW 

Statnett inngikk tidligere i år avtaler om fremtidig leveranser av automatisk sekundærregulering fra fem norske kraftprodusenter: Agder Energi, E-CO Energi, Sira-Kvina kraftselskap og Skagerak Kraft og Statkraft Energi. Det samlede volum er i størrelsesorden 300 MW, som er i tråd med anbefalingen fra en nordisk teknisk utredning om fremtidig reservebehov. Siden inngåelse av avtalene har det vært jobbet med å få den tekniske løsningen på plass både hos Statnett og leverandørene av FRR, samt systemer for håndtering av budgivning og økonomisk oppgjør.

 

Det norske markedet leverer fra uke 49

Det er kun godkjente produksjonsenheter som kan delta i markedet. Statnett vil i perioden fram til januar 2013 kjøpe inntil 50 MW for hele leveringsperioden. De andre nordiske TSOene har planlagt å starte tilsvarende leveranser i januar 2013. Det norske ukemarkedet for sekundærreserver vil starte 29.november med leveranser i uke 49, 2012.

 

 

Primærreserver 

For å kunne håndtere den momentane balansen mellom produksjon og forbruk er det etablert et omfattende kontrollapparat med automatisk regulering i kraftsystemet, omtalt som primærreserver. Hvis en linje/forbruk eller produksjon faller ut har Statnett installert tekniske funksjoner som skal håndtere slike tilfeller momentant. Ordningen med primærreserver innebærer at det må være ”ledig” effekt i de anlegg som skal levere disse tjenestene og effekten må være tilgjengelig tilnærmet momentant.

 

Sekundærreserver (FRR) 

Ordningen med sekundærreserver skal håndtere ustabile frekvenser, når det ikke er samsvar mellom produksjon og forbruk og primærreservene ikke er tilstrekkelig for å håndtere ustabile frekvenser. Sekundærreserver vil gi en tilnærmet momentan effekt

 

Regulerkraftmarkedet

Regulerkraftmarkedet fungerer som et felles balansemarked for det nordiske kraftmarkedet i den forstand at regulerressursene utnyttes felles. I regulerkraftmarkedet anmelder aktørene pris for å forandre produksjon eller forbruk, slik at de systemansvarlige selskapene kan bruke disse virkemidlene for å få kraftsystemet i balanse (samsvar mellom produksjon og forbruk). Tilstrekkelig med reserver i systemet er nødvendig for å oppnå en sikker drift i driftstimen som kan håndtere feil og ubalanser i systemet. Regulerkraftmarkedet gir ingen momentan effekt.

 

For ytterligere informasjon:

Direktør – Systemdrift og analyse, Tom Tellefsen.  Tlf: +47 905 36 827

Fagsjef – Strategisk driftsutvikling, David Whitley. Tlf: +47 992 72 870