Det er Universitetet i Oslo og Universitetet for miljø- og biovitenskap som står bak prosjektet.

 

- Statnett er med på å finansiere dette prosjektet for å få mer kunnskap om reinens arealbruk. Som utbygger er det viktig å ha god kunnskap om hvordan arealene brukes. GPS-merking av rein gir oss konkret og pålitelig informasjon om hvor reinen ferdes i løpet av året og hvordan bruken påvirkes av vær, tilgang på beite og fysiske inngrep sier Johan Olav Bjerke, prosjektleder i Statnett.

 

I januar i år ble NRKs Schrödingers Katt med på reportasjetur til Osen i Nord-Trøndelag hvor nye GPS-sendere skulle settes på simler. Reineierne i Fosen nord og Fosen sør reinbeitedistrikter har i flere år stilt sine dyr til disposisjon for merking med GPS sendere. Nærmere 50 reinsimler har blitt merket med GPS sendere, og dataene brukes til å analysere reinens arealbruk. Formålet er å kartlegge reinens adferd før, under og etter utbyggingen av vindkraft og kraftledninger.

 

Hvert av de to reinbeitedistriktene har ca. 1500 rein fordelt på tre familier i hvert av distriktene. Reineierne i det aktuelle området berøres av Statnetts planlagte ledning Namsos – Roan – Storheia som NVE har gitt konsesjon til. I tillegg er det gitt konsesjon til utbygging av i alt åtte vindparker, hovedsakelig i kystområdene på Fosen.

 

Se reportasjen fra Schrödingers Katt her