Så langt i år har Statnett utstedt nær 100 millioner opprinnelsesgarantier. Dermed er vi nesten på høyde med hele fjoråret da 114 millioner sertifikater ble utstedt totalt. Årsaken er en rekordhøy kraftproduksjon. For hver MWh fornybar kraft som produseres, utsteder Statnett en opprinnelsesgaranti til godkjente anlegg. I årets ni første måneder ble det produsert 107 TWh kraft i Norge. Med dagens høye magasinfylling ligger det an til høy kraftproduksjon ut året, og dermed fortsatt høy produksjon av opprinnelsesgarantier. Det betyr en ekstra verdiskaping nær 1 milliard kroner.

 

Økt utstedelse gjør at Statnett setter ned gebyret for førstegangstransaksjon fra 0,04 kroner til 0,02 kroner per opprinnelsesgaranti fra 1. januar 2013. Europas laveste gebyrer blir dermed enda lavere.

 

- Det er gledelig å kunne gi kundene våre lavere gebyrer både som følge av at vi effektiviserer driften og at det utstedes rekordmange garantier, sier seksjonsleder i seksjon for Elsertifkater Lars Olav Fosse.

 

Sertifikatregisteret for opprinnelsesgarantier og elsertifikater har vært igjennom omfattende oppgraderinger de siste årene. Senest denne uka ble ny funksjonalitet som gjør det enklere for kundene å holde oversikt over transaksjoner og fakturaer, lansert.

 

- Dette har vi allerede fått positiv tilbakemelding på, sier Fosse. Han understreker betydningen av tett dialog med kundene av registeret for å videreutvikle tjenesten.

 

Fornybardirektivet 2009/28/EC gir alle kraftprodusenter som ønsker det, en rett til å få utstedt opprinnelsesgarantier. En opprinnelsesgaranti kan utstedes for elektrisk energi som er produsert ved bruk av fornybare energikilder. Direktivet spesifiserer videre at opprinnelsesgarantier skal brukes til varedeklarasjon. Elektrisiteten omsettes gjennom etablerte markeder, mens produksjonen som er basert på fornybare energikilder vil kunne tilføres ytterligere midler gjennom sertifikathandelen. Sertifikatomsetningen følger således ikke fysisk leveranse, men skjer uavhengig av hvor produksjonen er lokalisert.