Under ONS-messa i Stavanger presenterte administrerende direktør i International Energy Agency, Maria van der Hoeven, byråets rapport "Energy Technology Perspectives 2012 - Scenarios and strategies to 2050".

 

Behov for et nytt globalt energisystem

Hovedfunnene i IEA-rapporten stadfester at CO2-utslippene i 2012 er historisk høye, tilstanden til den globale økonomien er fremdeles sårbar og energibehovet øker. Ser man samlet på disse trendene uttrykker IEA et behov for å tenke nytt for å utvikle det globale energisystemet.

 

Olje- og energiminister Ola Borten Moe kommenterte rapporten og Statnetts konsernsjef Auke Lont deltok i den påfølgende debatten.

 

Forsiktig optimist
Maria van der Hoeven var forsiktig optimist med hensyn til utviklingen mot å nå 2-graders målet, men fremholdte viktigheten av å bygge ut nettet for å både legge til rette for fornybarutviklingen og økt forbruk. IAEs rapport forventer en forbruksøkning av elektrisitet på 50 % på global basis, også i Europa, frem mot 2050.