- Dette markerer starten for norske kraftverk med rett til å motta elsertifikater inntreden i det felles svensk-norske elsertifikatmarkedet. Dette er også et viktig veiskille, innføringen av elsertifikatmarkedet forventer å gjøre vindkraftanlegg kommersielt attraktive og småkraftutbygginger mer lønnsomme, sier konsernsjef i Statnett Auke Lont.

 

Kvassteinåga Kraftverk fra Vefsn i Nordland har en installert effekt 4,33 MW og en normal årsproduksjon 15 GWh, noe som tilsvarer et gjennomsnittlig forbruk til ca 750 husstander.

 

- Å legge til rette for fornybar energiproduksjon er en av Statnetts oppgaver, dette gjør vi både gjennom vår plan om neste generasjon sentralnett og å utvikle og drifte det elektroniske elsertifikatregisteret, sier Lont.

 

Elsertifikater er en felles svensk-norsk teknologinøytral, markedsbasert støtteordning som skal vare fram til 2035. Støtteordning har som mål å gjøre det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Kraftverkene som kommer inn under ordningen blir tildelt elsertifikater etter hvor mye strøm de produserer, mens kraftleverandører og strømbrukere blir pålagt å kjøpe elsertifikater for en nærmere angitt andel av strømmen som selges eller brukes.

 

Det norsk-svenske elsertifikatmarkedet har som mål å utløse 26,4 TWh fornybar energiproduksjon i Norge og Sverige.

 

Elsertifikater utstedes basert på innsendte produksjonsdata som Statnett som avregningsansvarlig mottar fra nettselskapene, etter at kraftverket har blitt godkjent av NVE som elsertifikatberettiget. Statnett har ansvar for elsertifikatregisteret.

 

Vaage Kraftverk (Suldal kommune, Rogaland) og Myrbekk Vannkraftverk(Suldal kommune, Rogaland) mottok også elsertifikater i dag.