Sør-Rogaland har hatt en svært høy befolkningsvekst de siste tiårene, og veksten fortsetter. Samtidig brukes det strøm til stadig flere formål. Dette øker presset på nettkapasiteten, og det er behov for en ny linje som kan sikre stabil og pålitelig tilgang på strøm. Det er energiselskapet Lyse som leder og eier dette prosjektet i dag, men Statnett skal etter hvert inn som medeier. Derfor jobber Lyse og Statnett allerede nå sammen om alternative traséer.

-Vi ønsker innspill fra berørte parter om hvilke alternativer som bør utredes videre. Lyse og Statnett har jobbet fram fem ulike forslag, og vi skal gjennomføre en høringsrunde i høst der berørte parter kan delta, sier Løvås.

Når høring og utredning er gjennomført, vil Nettselskapet Lyse Sentralnett AS sende inn en konsesjonssøknad for strekningen Lyse-Stølaheia. Dette skjer etter planen sommeren 2013. Deretter følger nye høringer.

 

Bruke dagens trasé
Det er i dag tre strømlinjer langs Lysefjorden, og disse krysser fjorden på tre steder. I forslagene til ny ledning, er det lagt opp til gjenbruk av disse traséene.

– Vi har prøvd å finne alternativer som i størst mulig grad bruker eksisterende linjetraséer. Vi har ingen foretrukket trasé, og ser fram til å få innspill fra berørte parter i høst. Målet er at det beste alternativet blir utredet, valgt og bygget, sier Løvås.

 

Neste generasjon sentralnett
En ny linje fra Lyse til Stølaheia er viktig for forsyningssikkerheten til Sør-Rogaland, men vil også være en del av neste generasjon sentralnett.

-Nye nettlinjer er viktig for utviklingen av hele landet. Et nytt og sterkere nett legger til rette for økt produksjon av fornybar energi og for utveksling av strøm med utlandet. Elektrisitet blir stadig viktigere, og vi trenger tilstrekkelig nett for å kunne utvikle samfunnet vårt. Derfor bygger vi neste generasjon sentralnett – et nytt og oppdatert nett i Norge og til nabolandene. Dette er et gedigent løft, bestående av mange og omfattende prosjekter.  Linjen fra Lyse til Stølaheia er ett av dem, sier Løvås.