Konsernets driftsinntekter for 4. kvartal var 1 317 millioner kroner mot 2 012 millioner kroner i 4. kvartal 2010. For 2011 var konsernets driftsinntekter 5 497 millioner kroner, sammenlignet med 7 247 millioner kroner i 2010. Reduksjonen i driftsinntekter og resultat i 2011 skyldes i hovedsak lavere tariffinntekter som følge av planlagt nedjustering av tariffer etter merinntekter i forutgående år.

 

Statnetts inntekter er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som setter en grense for Statnetts tillatte inntekt. Dersom de totale inntekter fra Statnetts virksomhet et år avviker fra tillatt inntekt, oppstår en mer- eller mindreinntekt. Merinntekten blir tilbakeført til Statnetts kunder over tid ved justering av tariffer. Merinntekten for 2011 var 983 millioner kroner, mot 2 177 millioner kroner i 2010, mens total akkumulert merinntekt ved årets slutt var 2 580 millioner kroner.

 

Korrigert for endringer i mer-/ mindreinntekt, ble resultat etter skatt for året 292 millioner kroner. Hensyntatt beregnet rentekostnad på merinntekt utgjør resultatet 260 millioner kroner.

 

Statnett konsernet har investert 2 384 millioner kroner i 2011, mot 1 892 millioner kroner i 2010.  

 

Utsikter

Statnetts virksomhet vil fortsette å være preget av at foretaket har betydelige investeringsprosjekter både under planlegging og gjennomføring. Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.

 

Statnett er opptatt av å sikre en helhetlig og forsvarlig anleggsforvaltning. I 2012 har derfor selskapet som mål å bli sertifisert etter PAS 55. Dette er en sertifisering som representerer beste praksis for anleggsforvaltning i et livsløpsperspektiv.


Kvartalsrapport, fjerde kvartal 2011  


Kontaktperson:
Knut Hundhammer 
Konserndirektør
Mobil: +47 901 65 299