Gjennom sitt samarbeid med den ugandiske systemoperatøren UETCL arbeider Statnett for å muliggjøre økt velstand i landet som Winston Churchill kalte "Afrikas perle".

 

Uganda er et prioritert land for norsk utviklingspolitikk. Mye av innsatsen knytter seg til energisektoren. Norges ambassade i Kampala forvalter utviklingspolitikken med faglig assistanse fra Norad med om lag 500 millioner NOK pr år. Norge har gjennom det siste tiåret bidratt til utviklingen av kraftsektoren i Uganda. NVE har vært engasjert som rådgiver for Ugandas regulator. Statnett er partner med det systemansvarlige nettselskapet UETCL. De norske selskapene Jacobsen Elektro og TrønderEnergi har bygget og eier kraftverk, som står for nær 20 prosent av Ugandas kraftproduksjonskapasitet. Utenriksdepartementet har nylig gitt tilsagn om å finansiere bygging av en ny kraftledning i sørvest, langs grenseområdene mot Kongo.

- Vi har samarbeidet med UETCL siden 2006, og har akkurat forlenget twinning samarbeidet frem til 2016. Ideen med såkalt twinning-samarbeid er at vi skal bidra til kompetansebygging hos vårt "søsterselskap" i Uganda. Utfordringene selskapene står overfor er faglig sett svært like, selv om det er betydelige forskjeller fordi det norske forbruket er omtrent 50 ganger større. Det er også utfordringer knyttet til at mange samfunnsfunksjoner ivaretas på andre måter i Uganda enn det vi er vant til fra den hjemlige arena, men vi opplever likevel at det er mye relevans i kompetanseoverføring fra Norge. Samtidig får vi også noe igjen selv: Samarbeidet med Uganda engasjerer bredt i Statnett, det er nyttig for våre medarbeidere å få testet ut synspunkt og arbeidsmetoder i en litt annen kontekst enn den vi opplever til daglig, sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

 

UETCL har tilsvarende ansvarsområde som Statnett. Den strategiske hovedutfordringen er knyttet til nettutbygging, i et samfunn der det forventes betydelig vekst i årene framover. Det handler både om å knytte til nye store kraftverk og om utbygging av distribusjonsnettet. I dag er kun 16 prosent av innbyggerne knyttet til kraftnettet.

 

- Utviklingen er positiv. I løpet av denne våren er Bujagali-kraftverket i Nilen, kort vei nedenfor Viktoriasjøen, satt i drift med 5 x 50 MW kapasitet. Det arbeides aktivt med utvikling av et nytt kraftverk i Nilen (Karuma, 600 MW) som vil mer enn doble kraftproduksjonen i landet. Etter planen skal dette være klart i 2017. Her vil ikke landets eksisterende kraftnett på 132 kV være tilstrekkelig, og det planlegges derfor å innføre nye forbindelser på 420 kV, samme som i Norge, forteller Løvås.

 

De tre landene Uganda, Kenya og Tanzania ønsker å styrke kraftsamarbeidet. Landene står overfor tilsvarende utfordringer og har vekstambisjoner. Ulikheter i produksjonsmiksen mellom vannkraft og termisk kraftproduksjon legger til rette for synergier ved styrket samarbeid. Statnett har i flere år vært engasjert i tilsvarende twinning-samarbeid med det nasjonale kraftselskapet Tanesco i Tanzania og er i startgropen for samarbeid med kenyanske Kenya Power.

 

På verdenskartet ser Uganda ut som et lite land, knapt synlig i Afrika. Kartprojeksjonen lyver imidlertid, ettersom Uganda har samme areal som Storbritannia. Sammen med nabolandene Kenya og Tanzania har de tre landene et areal på størrelse med Norden pluss Storbritannia og Tyskland.

 

- Statnett var drivkraften for etablering av det nordiske kraftsamarbeidet. Erfaringene fra dette er sterkt etterspurt når landene i Øst-Afrika nå ønsker å styrke sitt samarbeid. Det er en stor og viktig oppgave å bidra til dette regionale samarbeidet, sier Løvås.

 

Uganda er et jordbruksbasert stammesamfunn der det snakkes over 30 språk og der ved og trekull er viktigste energikilder. Forventet levealder har økt betydelig den siste tiårsperioden, og er nå om lag 54 år, fortsatt med høy barnedødelighet. Introduksjon av elektrisitet for en økende andel av befolkningen er en prioritert politisk målsetning.

 

- Det oppleves som svært meningsfullt å bidra til en positiv utvikling i Øst-Afrika. Vi sier at "framtiden er elektrisk", og det gjelder i høyeste grad også for disse landene. På samme måte som Norge har vært en stormakt innen misjonsvirksomhet, fører vi nå arven videre innen transMISJON, avslutter Løvås.