– Vi er glade for at det ikke ble funnet omfattende feil, men er selvfølgelig ikke fornøyde før entreprenøren har dokumentert at de har brakt alle forholdene i orden slik de har lovet, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett, som også har hatt møte med norske arbeidstakerorganisasjoner om krav til Statnetts entreprenører.

 

Statnett ga i fjor vår Deloitte i oppdrag å gjennomføre en revisjon av Dalekovod når det gjelder deres overholdelse av norsk lovgivning og vilkår inntatt i avtale mellom Statnett og Dalekovod. Gjennomgangen gjelder Dalekovods arbeidere både på Sauda-Liastølen og Sima-Samnanger, i og med at flere arbeidere har arbeidet på begge prosjektene. Deloitte har blant annet gjennomgått lønns- og timelister for i alt ca 90,000 timer for perioden fra januar 2010 til juni 2011. Revisjonen ble påbegynt i juni 2011 og er nettopp avsluttet.

 

Kontrakt, lønn og skattetrekk til norske skattemyndigheter er i følge Deloitte innrapportert i henhold til gjeldende regelverk. Alle ansatte er dekket av selskapets yrkesskadeforsikring, alle arbeidstakere har ID kort for byggebransjen og de ansatte har arbeidstillatelse i Norge. Kost, losji og arbeidsklær er også i henhold til regelverket, og det er ikke funnet indikasjoner på ureglementerte trekk i lønn. Imidlertid fant Deloitte avvik fra bestemmelser om overtidsarbeid, arbeidsfri, minstekrav til lønn, kompensasjon for overtidsarbeid og feriepenger. De fleste avvikene gjaldt 2010.

 

-Vi legger til grunn at Dalekovods arbeidstakere skal kunne ha anledning til å avspasere opparbeidet tid i hjemlandet, så lenge de faktisk har arbeidsfri i en periode opp mot arbeidsperioden i Norge. Dette er, slik vi forsår det, til fordel for medarbeiderne og i tråd med deres egne ønsker. Ut fra dette mangler det utbetaling for overtidstillegg for 1 % av de timene som er sjekket, forteller Borgen.

 

Statnett har hatt møter med ledelsen i Dalekovod for å sikre at alle avvik blir lukket. –For oss er det en selvfølge at entreprenører som har oppdrag for oss, sørger for at deres medarbeidere har lønns- og arbeidsvilkår som oppfyller norske lover og regler, sier Borgen. –Derfor følger vi nøye opp med krav om at det som måtte finnes av avvik skal lukkes. Samtidig bruker vi det vi finner her som underlag til å stille både tydeligere og utvidete krav i fremtidige kontrakter.

 

For å sikre at Dalekovod følger arbeidstidsbestemmelsene, vil Dalekovod nå regelmessig rapportere både arbeidsplaner og i ettertid bekreftelse på at det ikke blir arbeidet mer overtid enn det lovverket tillater. Dalekovod sørger også for å lukke de øvrige avvikene, inklusive betaling ved værskoft og etterbetaling av lønn for 2010. Dalekovod vil også gjennomgå utbetalingen av feriepenger for 2011 og sørge for etterbetaling av eventuelle mellomlegg, samt følge norsk praksis for ferie og feriepenger fra  2012.

 

Deloitte har understreket at bestemmelsene om arbeidstid, og særlig gjennomføring av gjennomsnittsberegning av arbeidstid slik dette er regulert i lov og tariffavtale, er komplisert og lite oversiktlig – også for norske arbeidsgivere. Når anskaffelsesregelverket i tillegg er vagt og uoversiktlig, skriver Deloitte at oppfyllelse av norsk regelverk knyttet til de forhold som har blitt vurdert må betraktes som utfordrende.

 

-Vi har store utbyggingsplaner i årene som kommer, og det er svært viktig for oss at vi sikrer klare krav til våre entreprenører, krav som det også er viktig at arbeidstakerorganisasjonene finner rimelige, sier Borgen.  Derfor har Statnett tatt initiativ til møte med representanter fra ledelsen i EL&IT-forbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Der ble de funnene som er avdekket gjennom revisjonen av Dalekovod og de oppfølgingspunktene som er definert i forhold til dette gjennomgått. Statnett redegjorde også for de krav som er stilt mht lønns- og arbeidsvilkår for kontraktene på Ørskog-Fardal, og hvordan Statnett håndtere dette i nye kontrakter fremover. –Vi opplevde dialogen med arbeidstakerorganisasjonene som god og konstruktiv, og vi derfor etablere faste, halvårlige møter der disse spørsmål settes i fokus, sier Håkon Borgen.

 

Last ned rapport fra Deloitte her (pdf)