Statnett fikk i juli i fjor konsesjon på å bygge en kraftledning fra koblingsanlegget til Sima kraftverk i Eidfjord til Samnanger transformatorstasjon. I august ba regjeringen fire uavhengige utvalg om å utrede ulike sider ved en sjøkabelløsning, og de berørte kommunene ble invitert til å komme med nye innspill til å justere traséen for en luftledning.

- Den traséendringen Statnett nå søker konsesjon på, er et resultat av møte mellom Granvin kommune, NVE og Olje- og energidepartementet i november, opplyser prosjektleder i Statnett Steinar Bygdås. Dette alternativet innebærer en endring mellom Fuglavatnet og Granvinsfjorden, der ledningen trekkes sør for Fuglavatnet og lenger inn i Stokkseldalen. Med dette øker avstanden til Granvin sentrum og innsynet til ledningen reduseres noe, men traséen reduserer samtidig inngrepsfrie naturområder i større grad enn det konsesjonsgitte alternativet, sier Bygdås.

 

Statnett har også utredet mulighetene for omlegging av eksisterende 66 kV ledning gjennom Granvin sentrum og bruk av denne traséen til den nye 420 kV-ledningen, samt om denne traséen kan brukes til kabling av 420 kV-ledningen. Statnett har valgt ikke å søke på disse alternativene. Et kabelanlegg i dette terrenget vil være teknisk svært krevende og kostbart. En 420 kV luftledning gjennom Granvin sentrum vil være svært synlig for de som bor der, og den vil kunne gi høyere magnetfelt enn ønskelig.