I november 2010 sendte Statnett søknad om konsesjon for å øke kapasiteten i Frogner transformatorstasjon i Sørum kommune. Statnett har også søkt NVE om å installere en reaktor i stasjonen, også det med formål å øke forsyningssikkerheten. Både transformator og reaktor vil bli tilkoblet 420 kV samleskinner i Frogner og er planlagt idriftsatt høsten 2012, dersom det gis konsesjon i tide.

 

NVE har imidlertid bedt Statnett fremskaffe tilleggsopplysninger til søknadene, blant annet fordi forsterkningene forutsetter flytting av en tilkomstvei som naboer benytter og som må gå over grunn som Statnett pr i dag ikke eier.

 

Kontrollanlegget for transformator og reaktor vil bli plassert i eksisterende stasjonsbygg sammen med kontrollutstyret for øvrige anleggsdeler i stasjonen.