Vedtaket om overtredelsesgebyr forutsetter at Statnett ”forsettlig eller uaktsomt” har overtrådt energiloven med tilhørende forskrifter. Dette innebærer at det må være grunnlag for å hevde at Statnetts tilsyn og beredskap ikke har vært i tråd med en forventning eller aktsomhetsnorm som gjaldt forut for feilhendelsene på kabelen. Overtredelsesgebyret forutsetter videre at Statnett må kunne klandres for ikke å ha overholdt en slik aktsomhetsnorm.

 

Statnett påpeker imidlertid at verken energilovforskriften eller forskriftene stiller konkrete krav til konsesjonæren. Det finnes ikke noe regelverk eller noen konkret anvisning på hvordan tilsyn og overvåkning av en oljekabelforbindelse skal gjennomføres. Det finnes heller ingen bestemmelser om hvilket beredskapsnivå som forutsettes for slike forbindelser.

 

Statnett påpeker at NVE i tiden etter hendelsene på Oslofjordforbindelsene har lagt ned et betydelig arbeid for å spesifisere de krav som stilles til reparasjonsberedskapen. Men disse kravene fantes ikke i 2008.

 

NVE har også lagt til grunn at kabelforbindelsene er for sent utbedret.
Utbedringsarbeidene ble blant annet forsinket som følge av miner i kabeltraseen over Oslofjorden. Statnett påpeker at årsakene til at det tok så vidt lang tid å få ryddet traseen for miner, hadde sammenheng med forhold utenfor foretakets kontroll. Foruten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), ble både NVE og Olje- og energidepartementet involvert i anstrengelsene for å få klarert minefunnene så raskt som mulig. Det er for Statnett uforståelig at NVE nå i ettertid mener Statnett kunne gjort mer for å få fortgang i saken. Dersom NVE så hensiktsmessige grep som kunne tas mot rette myndigheter i prosessen, ville det være naturlig å vente at NVE gjorde Statnett oppmerksom på disse, påpeker Statnett.

 

Statnett er sterkt uenig i NVEs karakteristikker av driften av kabelforbindelsene. I følge NVE har Statnetts oppfølgning av kabelforbindelsene vært grovt uaktsomt. Disse vurderingene er forbausende når NVE ikke går nærmere inn på hva Statnett rent faktisk har av systemer og oppfølging, heter det i Statnetts klage. Det er også forbausende i lys av den aktsomhetsnorm som må utledes av anbefalinger og bransjepraksis. Karakteristikkene viser at NVEs tilnærming ikke kan forankres i vanlig forståelse av aktsomhetsvurderinger. De viser også at NVE heller ikke har forstått årsaksbildet for feilhendelsene, hvordan kabelforbindelsene bør og skal driftes eller de vurderinger Statnett har gjort i forbindelse med utbedringen av kabelforbindelsene.

 

NVEs vedtak om å ilegge gebyr er blant annet knyttet til forsyningssikkerheten, hvor NVE legger vekt på at situasjonen kunne blitt anstrengt dersom forsyningssituasjonen hadde sett annerledes ut. Statnett tok imidlertid nettopp den aktuelle, robuste kraftbalansen i betraktning ved vurderingen av om det var grunner til å risikere utbedring i vintersesongen med tilhørende økt risiko for totalhavari for hele kabelen. Statnett hadde hele tiden full kontroll på forsyningssikkerheten. Det var aldri fare for denne, og kraftbalansen tilsa ikke økt risikoeksponering i utbedringsprosessen.

 

Det andre forholdet NVE legger stor vekt på, er et beregnet samfunnsøkonomisk tap som følge av redusert overføringskapasitet i vurderingen av ”overtredelsens grovhet”. For Statnett er det nytt at hensynet til markedet som sådan vektlegges på denne måten. Tradisjonelt har det sentrale vært å sørge for at kraftsystemet fungerer og utnyttes optimalt, og at alle forbrukere får dekket sine behov for elektrisitet. Markedet har vært et virkemiddel i denne forbindelse. NVEs overtredelsesgebyr trekker i retning av at hensynet til utenlandshandel og markedet ikke lenger skal underordnes hensynet til forsyningssikkerheten.

 

Statnett hevder at det er ikke grunnlag for å klandre foretaket i denne saken. Den er uansett ikke av en slik karakter at det er naturlig å reagere med et overtredelsesgebyr. Dette gjelder særlig fordi forskriftene ikke stiller konkrete krav til konsesjonærene, og anklagen om forskriftsbrudd er i dette tilfellet i realiteten etterpåklokskap.


Les hele Statnetts klage over vedtak om overtredelsesgebyr

 

Kontaktperson:
Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør, tel. 95 07 95 20