De reduserte inntektene sammenlignet med første kvartal 2010 skyldes i hovedsak reduserte flaskehalsinntekter i Norden. Inntekter utover inntektsrammen fra Norges vassdrags- og energidirektorat vil bli tilbakeført til kundene i form av redusert fremtidig nettleie. Av driftsinntektene utgjorde merinntekten 329 millioner kroner i førstekvartal 2011.

 

Statnett konsernets investeringer utgjorde 517 millioner kroner i første kvartal 2011, mot 209 millioner kroner for tilsvarende periode i 2010.

 

Utsikter
Statnetts virksomhet vil fortsette å være preget av at foretaket har betydelige investeringsprosjekter både under planlegging og gjennomføring. Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.