Konsernets driftsinntekter for 3. kvartal 2011 var 1 339 millioner kroner mot 1 392 millioner kroner i 3. kvartal 2010. Per tredje kvartal 2011 var konsernets driftsinntekter 4 180 millioner kroner sammenlignet med 5 235 millioner kroner for samme periode i 2010. Reduksjonen i driftsinntekter og resultat hittil i 2011 skyldes lavere tariffinntekter som følge av planlagt nedjustering av tariffer. Flaskehalsinntektene har også vært lavere i 2011 frem til september. I september økte flaskehalsinntektene som følge av økte prisforskjeller i Norden.

 

Den økte flaskehalsinntekten mot slutten av kvartalet reflekteres i merinntekten som var 373 millioner kroner i 3. kvartal 2011, mot 241 millioner kroner i 2010. Merinntekt hittil i år er 863 millioner kroner, mot 1 550 millioner kroner for samme periode i 2010. Merinntekten blir tilbakeført til Statnetts kunder over tid ved justering av tariffer.

 

Statnett konsernet har investert 1 873 millioner kroner hittil i år, mot 1 234 millioner kroner for tilsvarende periode i 2010.  

 

Utsikter
Statnetts virksomhet vil fortsette å være preget av at foretaket har betydelige investeringsprosjekter både under planlegging og gjennomføring. Investeringene gjøres for å sikre fremtidig forsyningssikkerhet, gode klimaløsninger og økt verdiskaping i Norge.


Les kvartalsrapport 3/2011 her

 

Kontaktperson:
Knut Hundhammer Konserndirektør 
Mobil: +47 901 65 299