En slik utbygging er i følge Lont helt nødvendig for å opprettholde forsyningssikkerheten et moderne samfunn krever, legge til rette for verdiskaping samt møte klimautfordringene med riktig andel ny fornybar energiutbygging. 

- Erfaringene viser at utbygging av nett tar lang tid og at det har blitt enda mer krevende de siste årene. I en slik situasjon er det ekstra viktig at vi tenker langsiktig og at vi får til et godt samarbeid mellom ulike aktører, i Norge og på tvers av landegrensene, uttrykker Lont.  

Energirevolusjon

Det internasjonale energibyrået (IEA) har konstatert at det trengs en energirevolusjon for at verdenssamfunnet skal klare å kutte CO2-utslippene nok til å stoppe temperaturøkningen ved 2° Celsius. Energirevolusjonen handler om å utvikle nye løsninger og å bygge om energisystemene fra fossil energi til bærekraftige løsninger. EU har startet på energirevolusjonen og Norge vil bli en del av den, selv om kraftproduksjonen her er nær 100 prosent basert på vannkraft. 

Statnett forholder seg til norsk politikk og norske utfordringer. – Samtidig blir Norge påvirket ved det som skjer i nabolandene, via EØS-avtalen, via EUs og egen klimapolitikk. Norge kan også bli påvirket ved at konkurransesituasjonen for industrien endres, presiserer Lont. 

Utviklingen bekrefter Statnetts planer om å bygge neste generasjon sentralnett. Det stilles stadig strengere krav til forsyningssikkerhet, samtidig som klimapolitikk og behov knyttet til verdiskaping legger ytterligere press på utviklingen.