I dag sender Statnett melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om den norske delen av prosjektet. Meldingen inneholder ulike alternativer som planlegges for videre utredninger. Statnett mener at løsninger som består av både luftledninger, jord- og sjøkabler kan være aktuelle løsninger å arbeide videre med, og ber nå om innspill på planene.

 

- Vi er nå i en svært tidlig fase av planleggingen, og i startgropen for det vi håper blir en god dialog mellom oss og dem som bor i de områdene en slik ny forbindelse kan komme.  Vi har skissert noen alternative løsninger, og ønsker tilbakemeldinger på disse, gjerne med forslag til forbedringer og ikke minst innspill til hvilke tema som bør utredes nærmere innen vi søker konsesjon, sier direktør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

 

Statnett har vært i kontakt med berørte fylker og kommuner, og vil fortsette å lytte til, og vurdere, alle innspill. NVE vil invitere til folkemøter i den kommende høringsprosessen og Statnett vil holde åpne kontordager.

 

Investeringskostnadene for SydVestlinken på norsk side er foreløpig estimert til en størrelsesorden på 2 - 4 milliarder norske kroner, og blir mellom 60 og 110 kilometer lang, avhengig av hvilken trase som til slutt blir valgt. Dagens planer for forbindelsen er å starte på Tveiten transformatorstasjon utenfor Tønsberg i Vestfold, over Oslofjorden, og til svenskegrensen. Hovedløsningen på norsk side er luftledning.

 

SydVestlinken legger til rette for økt produksjon av fornybar kraft i Norge og Sverige, noe som blant annet er ventet som resultat av ordningen med norsk-svensk sertifikatmarked. Grønne sertifikater er en markedsbasert støtteordning der produsenter av ny fornybar energi får utstedt et sertifikat per enhet produsert elektrisitet.

 

- Ledningene går allerede i dag periodevis fulle, og for å fjerne disse flaskehalsene, må vi øke overføringskapasiteten. I tillegg vil en slik styrking av ledningsnettet gjøre forsyningen av strøm enda sikrere, både når det oppstår feil i ledningsnettet og i tørre og kalde år, sier Vardheim, og legger til: - Likestrømsteknologi er valgt for forbindelsen fordi den i de aktuelle nettområdene er forventet å gi større nytte for kraftsystemet enn om forbindelsen skulle bli bygget med vekselstrømsteknologi. Blant annet oppnår vi større total overføringskapasitet i nettet og en bedre og raskere styring av effektflyt.

 

SydVestlinken vil kreve tre års byggetid etter at konsesjon er gitt og antas derfor tidligst å kunne idriftssettes i 2018 - 2020, forutsatt at endelig konsesjonsvedtak gis i 2015 - 2017. Statnett og Svenska Kraftnät er systemansvarlige selskap for denne forbindelsen.

 

For mer informasjon:
Kommunikasjonssjef Irene Meldal, 97 50 14 53, irene.meldal@statnett.no
Prosjektleder Ole Johan Hjemås, 95 88 12 47, ole.hjemas@statnett.no