Dette uttaler Statnetts konsernsjef, Auke Lont, i en kommentar til at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i dag kunngjorde at Statnett ilegges et overtredelsesgebyr i tilknytning til feilhendelsene på Oslofjordkabelen på østsiden av Bastøy i 2008.  

 

Lont understreker at Statnett er enig med NVE i behovet for en mer robust kraftforsyning og en god beredskap i samfunnets viktigste infrastuktur. NVEs gebyr gjelder imidlertid hendelser langt tilbake til tid, og Statnett har siden den gang iversatt en rekke tiltak for å korrigere alle påviste avvik og heve standarden på beredskapen til et høyt nivå.

 

-Vi er derfor glad for at NVE slår fast at Statnett etter feilsituasjonen har vist besluttsomhet i forhold til å etablere et akseptabelt nivå for sikker drift og beredskap for oslofjordforbindelsene. NVE bekreftet i et brev allerede i desember 2009 at de påviste avvik i saken var lukket, påpekerer konsernsjef Auke Lont i en kommentar.

 

Statnett har siden 2008 gjennomført en rekke tiltak for å sikre driften av anlegg og utstyr, samt høyne beredskapen for å møte feilsituasjoner. Det forebyggende vedlikehold av ledninger og transformatorstasjoner er intensivert. Den interne beredskapsorganisasjonen er styrket, og det er inngått nye beredskapsavtaler med relevante leverandører. Nye sjøkabler over Oslofjorden skal settes i drift i løpet av året.

 

Statnett presiserer at det ikke finnes presise krav til forsyningssikkerhet i verken lovverk eller forskrifter.

 

- Statnett besluttet for ti år siden hvilke krav vi selv ville legge til grunn på dette området. Senest i desember 2010 vedtok Statnett en ytterligere innstramming av disse kravene. I denne sammenheng har vi uttrykt et klart ønske om at myndighetene fastsetter mer konkrete krav til den standard som skal gjelde. Vi kjenner oss derfor ikke igjen i NVEs påstand om at Statnett tidligere nedprioriterte beredskap og investeringer for å oppnå en bedriftsøkonomisk gevinst. Som NVE selv påpeker, har Statnett ingen økonomisk interesse i dette, fortsetter Lont.

 

NVEs vedtak kan påklages innen tre uker. Statnett vil behandle vedtaket fra NVE internt før det tas stilling til om det skal påklages.