Vi tror arbeidet har bidratt til å etablere et godt grunnlag for den kommende prosess og den politiske beslutning myndighetene skal treffe, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett  i en kommentar til rapportene som nå er presentert.

 

Vi skal gå nærmere gjennom rapportene, før vi kommenterer dem i detalj, men i hovedsak deler vi utvalgenes beskrivelser og vurderinger knyttet til både behovet for investeringer i overføringsnettet i Hordaland og til sjøkabelalternativet. Forsyningssikkerheten i Hordaland er ifølge utvalg 2 dårligere enn det som må forventes av et sentralnett i Europa.

 

Statnett deler utvalgenes vurdering av at det er teknisk mulig og samtidig komplisert å bygge og drive en sjøkabelforbindelse. -Vi registrerer forøvrig at utvalgene mener kostnadene er høyere enn hva Statnett tidligere har anslått, sier Løvås.

 

Statnett registrerer at to av utvalgene mener det er tidsmessig mulig å velge en sjøkabelforbindelse og mestre driften i en mellomperiode. Vi er enig med utvalgene i at dette forutsetter at det innføres et eget prisområde i Bergen, at det er en stor risiko for flere strømavbrudd og at det investeres i å øke gasskraftproduksjonen på Mongstad.

 

I tillegg mener Statnett en slik løsning forutsetter at forbruket i regionen ikke øker og at det kun i begrenset grad investeres i ny fornybar energi i regionen før etter at en langsiktig nettløsning er på plass.

 

Statnett deler oppfatningen om at det er et politisk valg om man ønsker en sjøkabelforbindelse, om man er villig til å ta de nødvendige investeringer og tekniske utfordringer, samt aksepterer ulempene i en mellomperiode. Vi ser fram til at dette spørsmål blir avklart.

 

For ytterligere informasjon:
Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør, tlf 95 07 95 20
Pressevakt tlf: 22 52 72 72