Analysene viser at:

 • Forsyningssikkerheten nord for Balsfjord er vesentlig svakere enn tidligere utredet og oppfyller ikke Statnetts driftspolicy
 • Sjansen for mørklegging av områder er større enn antatt
 • Med dagens situasjon klarer man ikke å utnytte kapasiteten i det regionale nettet
 • Det er spesielt store utfordringer knyttet til spenning og overføringsevne i Skaidi/Hammerfestområdet, men også lengre sør
 • For å løse disse utfordringene og en eventuelt fremtidig lastøkning, er den eneste løsning å bygge en ny 420 kV-ledning fra Ofoten via Balsfjord til Skaidi.
 • En eventuell videreføring av ledningen fra Skaidi til Hammerfest er avhengig av forbruksveksten i Hammerfestregionen.

Sentralnettet i Nordland, Troms og Finnmark er sårbart ved ekstremvær og er ikke dimensjonert for vesentlig vekst i forbruket i regionen. De planlagte ledningsprosjektene Ofoten-Balsfjord og Balsfjord-Hammerfest vil forbedre forsyningssikkerheten, gi mulighet for overføring av ny energi og tilrettelegge for større forbruk, for eksempel i forbindelse med økt aktivitet i petroleumsindustrien.

 

Konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen for prosjektene var på høring sommeren/høsten 2010 og 2009. På bakgrunn av høringsuttalelser ba Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statnett om å utrede en rekke forhold.

 

- Basert på utredningene og en bred dialog med berørte kommuner og andre interessenter, har Statnett besluttet å konsesjonssøke flere nye/alternative tiltak. Vi ønsker på alle måter at dette skal bli et best mulig prosjekt for Nord-Norge som ivaretar forsyningssikkerheten og legger til rette for videreutvikling i regionen, sier Elisabeth Vike Vardheim, direktør for Statnetts prosjektutviklings- og konsesjonsavdeling.

 

Tilleggssøknaden på Ofoten - Balsfjord omfatter:

 • Utvidelse av Kvandal transformatorstasjon med et 420 kV apparatanlegg, Narvik kommune.
 • Revidert layout for Bardufoss transformatorstasjon, Målselv kommune.
 • En ny transformator i Balsfjord transformatorstasjon i tillegg til omsøkt løsning fra 2010, Balsfjord kommune.
 • Nytt alternativ 1.5 øst for bygda Kvernmo, Gratangen kommune. Statnett prioriterer dette alternativet på lik linje med tidligere omsøkt alternativ 1.2
 • Nytt alternativ 1.0V mellom Kvandal transformatorstasjon og Storvatnet, Narvik og Gratangen kommuner. Tidligere omsøkt alternativ 1.0Ø trekkes på samme strekning.
 • Alternativ 1.0V mellom Målselva og Storhaugen, Målselv kommune. Tidligere omsøkt alternativ 1.0Ø trekkes på samme strekning.
 • Alternativ 1.0V mellom Blåfjellet og Balsfjord transformatorstasjon, Balsfjord kommune. Tidligere omsøkt alternativ 1.0Ø trekkes på samme strekning.

Tilleggssøknaden på Balsfjord - Hammerfest omfatter:

 • Alternativ trasé bak bebyggelsen i Balsfjord
 • Alternativ trasé gjennom Skibotndalen
 • Alternativ trasé for kryssing av Kåfjorddalen
 • Ny plassering av transformatorstasjon på Skillemo i Alta
 • Alternative masteløsninger på strekninger i Balsfjord og Storfjord kommune, dersom løsningene viser seg å ha tilstrekkelig kapasitet i forhold til dimensjonerende laster.