For å sikre størst mulig åpenhet og dialog om saken, gjennomføres det nå møter med de fylkene og kommunene som sannsynligvis vil bli mest berørt av eventuelle nye investeringer.

 

Det er gjennomført en studie som tar utgangspunkt i to ulike fremtidsbilder; ett med lite ny energiproduksjon kombinert med stor industriutvikling, og ett med stor utbygging av de fornybare energiressursene på Vestlandet uten vesentlig økning i forbruket. Begge fremtidsbildene viser behov for forsterkninger av ledningsnettet utover de planlagte ledningene mellom Sogndal og Ørskog, Eidfjord og Samnanger og mellom Modalen og Kollsnes, men hvilke hovedretninger og hvor omfattende løsningene blir, vil være avhengig av den faktiske utviklingen. Vestlandet har store muligheter til å bygge ut ny fornybar kraft i form av små vannkraftverk. Dersom landsdelen skal utnytte store deler av dette potensialet, med den regionale verdiskapningen det innebærer, må ledningsnettet forsterkes. Det samme gjelder ved omfattende utbygging av nye industriarbeidsplasser.

 

-Vi kan ikke spå fremtiden, men vår oppgave er å finne robuste løsninger for forsyningssikkerhet, verdiskaping og klima, uansett hvilken retning den går i. Vi mener det er vesentlig at politikere og andre kjenner til hvilke behov vi ser for oss for landsdelen, slik at vi på et så tidlig stadium som mulig kan starte arbeidet med å finne fram til de beste løsningene, sier konserndirektør for strategi og samfunnskontakt i Statnett, Gunnar Løvås. –Analysene viser at det kan bli behov for økt nettkapasitet i Indre Sogn, over Sognefjorden og fra Samnanger og sørover.

 

Last ned kortversjonen ”Strøm på Vestlandet mot 2025”
Last ned ”Systemutredning av sentralnettet i Vestlandsregionen”