I fjerde kvartal 2022 vil de nordiske TSOene etter planen gå over til automatisert drift av kraftsystemet. Det vil innebære nye standardprosesser for budgiving og aktivering av mFRR-bud enn det som gjelder for regulerkraftmarkedet i dag. For effektivt å kunne håndtere overlaster ved uforutsette hendelser vil Statnett av og til kunne ha behov å kunne gjøre raskere aktiveringer/deaktiveringer enn det som ligger i disse standardprosessene.

På webinaret vil det gis en gjennomgang av hvordan dette kan løses med hensyn til budgiving, budvalgsløsning, bestilling av bud, avregningsløsning og generelle markedsvilkår. Vi ønsker å få innspill fra norske aktører på hvordan dette vil påvirke deres systemer og rutiner, slik at vi kan ta hensyn til det før endelig valg av løsning.

Webinaret vil bli arrangert som et Teams-møte 12. april fra kl. 13:00 til 14:30.

Interesserte bes sende en påmelding på e-post til Finn.Pettersen@statnett.no

 

 

Manual Frequency Restoration Reserves (mFRR), i Norden også kalt regulerkraft, er en betegnelse på manuelle reserver som har en aktiveringstid på opp mot 15 minutter. Du kan lese mer om dagens markeder for mFRR her.

Du kan lese mer om den nye nordiske balanseringsmodellen og overgangen til et automatisert energiaktiveringsmarked for mFRR her.