2021-utgaven av NGDP-rapporten er basert på et fellesnordisk scenario kalt “klimanøytralt Norden”. Scenarioet forutsetter høy grad av elektrifisering, som driver en betydelig vekst i det Nordiske kraftforbruket. Kraftforbruket øker fra dagens nivå på rundt 400 TWh til i overkant av 650 TWh innen 2040. Scenarioet legger også til grunn en kraftig vekst i fornybar kraftproduksjon.

Scenarioet blir brukt som utgangspunkt for analyser av det fremtidige behovet for nettkapasitet i Norden. Som følge av høyere kraftforbruk, men også mer varierende kraftproduksjon fra sol- og vindkraft, øker overføringsbehovet betydelig. Videre tar analysen for seg tre særskilte områder som blir analysert i et nordisk perspektiv: utvikling av havvind, kraftflyt nord-sør og effekttilstrekkelighet i det fremtidige kraftsystemet. Rapporten viser også oppdaterte analyser på de nordiske bilaterale korridoranalysene fra NGDP 2019.

Hovedfunn fra rapporten vil bli presentert i webinaret, som vil foregå på engelsk. Foreløpig agenda er som følger:

  1. Introduksjon og nordisk samarbeid
  2. Nordisk nettutviklings perspektiv 2021
  3. Klimanøytralt nordisk scenario
  4. Fremtidige overføringsbehov
  5. Delanalyser: Havvind, Effekttilstrekkelighet, kraftflyt nord-sør
  6. Spørsmålsrunde
  7. Oppsummering og veien videre

Påmelding til webinaret her.

Hele rapporten NGDP 2021 er planlagt publisert i slutten av oktober 2021, i forkant av webinaret.

Kontaktperson

Senioranalytiker Lasse Christiansen, e-post: lasse.christiansen@statnett.no