Vi vil gjennom en konkurranse søke leverandører som ønsker å delta i denne piloten, og vil med dette invitere til idémyldring og informasjonsmøte med bransjen i forkant av konkurransen. Målgruppen for møtet og konkurransen er leverandører av oppreguleringsressurser, det vil si aktører med mulighet for å redusere forbruket sitt eller øke produksjonen sin.

Vi ønsker å legge til rette for deltagelse i regulerkraftmarkedet fra en bredde av teknologier og aktører, og vi ønsker særlig å stimulere til å realisere fleksibilitetspotensialet som er knyttet til byområder.

Gjelder prisområde NO1

Piloten er geografisk avgrenset til NO1. Grunnen til dette er at det er et område med mye forbruk og lite vanlige reguleringsressurser, som stor vannkraft og industri. Det er dermed et behov for å stimulere til at mer fleksibilitet, også av andre typer, kan delta i markedet og dermed bedre ressurstilgangen.

Et viktig tiltak for å tilrettelegge for nye typer fleksibilitet og mindre aktører er å redusere minste tillatte budstørrelse.

Regulerkraftmarkedet setter i dag krav til et minste budkvantum på 10 MW, med unntak av NO1 hvor det er tillatt inntil 1 bud per stasjonsgruppe mellom 5-9 MW.

På sikt skal budkvantum i regulerkraftmarkedet ned til 1 MW. Hensikten med å teste mindre budkvantum akkurat nå er derfor å modne markedsaktører og å få erfaringer med implementering av 1 MW i vårt driftssystem.

Foreløpig design av pilot, og som vi ønsker å få innspill på fra potensielle leverandører

 • Gjennomføring 2.desember 2019 til 20.mars 2020. Løpende prekvalifisering i forkant av drift, og senest innen 14.desember 2019.
 • Deltagelse i regulerkraftmarkedet etter vanlige vilkår, men de valgte leverandørene får unntak for minste budkvantum 5 MW i NO1. Det er ikke mulig med samtidig deltagelse i opsjonsmarkedet for regulerkraft (RKOM) for reguleringsobjektene som er med i piloten.
 • Begrenset antall bud per time (1-2 bud) i pilotperioden. Det kan bli aktuelt å begrense tid på dagen det er mulig å gi inn bud.
 • Det er en øvre grense på 4 MW og en nedre grense på 1 MW for bud i piloten.
 • Et bud kan bestå av en aggregert portefølje reserveenheter, og det kan brukes flere enheter som rullerer for å oppnå ønsket kvantum og varighet.
 • Nettmessige hensyn som må tas for porteføljer og eller enkeltstående enheter vurderes i dialog med lokalt nettselskap.
 • Responstid mindre eller lik 15 min, minimum varighet 60 minutt, og aktivering basert på at budet blir valgt etter prisrekkefølge i regulerkraftsmarkedet. Det stilles krav til leveringssikkerhet, og aktøren må vise til tiltak for å sikre av avtalt budkvantum kan leveres ved aktivering.
 • Leverandøren må kunne motta aktiveringer via eBestill, Statnetts løsning for elektronisk bestilling av regulerkraft. Det er flere måte å integrere egne systemer opp mot eBestill, enten gjennom
  1. Egenutviklet løsning (per firma, eller pilotaktører går sammen for å utvikle løsning)
  2. Leverandør har eBestill fra før, eller samarbeider med BRP som har eBestill
  3. Leverandør kjøper løsning som håndterer eBestill fra tredjepart.
 • For å delta må markedsaktøren være balanseansvarlig (BRP) eller samarbeide med BRP for kunden som har reserveressursen. Kun mulig med en balanseansvarlig per bud, dvs. porteføljen knyttet til et bud må tilhøre en enkelt BRP. Bud må bestå av enten produksjon eller forbruk.
 • Det blir krav til verifisering og dokumentasjon.
 • Aktivering av bud vil kompenseres gjennom regulerkraftmarkedet på vanlig måte, gjennom den balanseansvarliges ubalanseoppgjør. Eksempler på priser finnes på Nordpool sine sider
 • Anskaffelse av leveranseevne gjennomføres etter Lov om offentlig anskaffelse, forskrift for forsyningssektoren og konkurranse med forhandling. Statnetts generelle vilkår for FoU prosjekt brukes og det forventes derfor et element av innovasjon på metode og/eller teknologi, samt egeninnsats fra leverandøren.

Tid og sted

Tirsdag 21.mai kl. 11:00 til 15:30 i Statnetts lokaler i Nydalen. Møtet starter med enlett lunsj. Vi ber om påmelding senest 16.mai.

Om interessen skulle bli stor kan vi komme til å be om at bare en person møter fra hvert selskap.

Foreløpig agenda

11:00 Lett lunsj

11.30-12:00 Informasjon og formål med pilot v/Kari Dalen og Rita Berthelsen Johnsen

12:00-12:15 Kort om prosess for anskaffelse v/Ellen Sande

12:15-12:25 Pause

12:25-14:00 Diskusjon og idémyldring. I denne sesjonen diskuterer vi, og aktørene kan komme med innspill til piloten. Om det er mange deltakere vil vi dele opp i mindre grupper. Typiske spørsmål vi kan diskutere er:

 • Hva kan aktørene levere?
  • Med responstid mindre eller lik 15 minutter
  • Mengde MW, varighet og hviletid
  • Når på døgnet og hvor ofte?
 • Hvor er det barrierer?
  • Hvor i verdikjeden ligger det størst utfordringer?
  • Identifiserte risikoer?
 • Hva er mulighetene?
  • Hva er aktørenes mulighet for automatisering?
  • Muligheter for rullerende ressurser som bidrar til et samlet bud?

14:00-15:00 Oppsummering og plenumsdiskusjon, videre løp