Denne siden gir en oversikt over nyttige lenker til relevant data. Oversikten oppdateres fortløpende, basert på spørsmålene vi mottar fra studenter. Finner du ikke det du ser etter kan du sende en e-post til studentkontakt@statnett.no.

Om Statnett

Anleggsdata

  • Teknisk beskrivelse av kraftledninger, transformatorstasjoner og andre nettanlegg kan finnes i konsesjonssøknader og anleggskonsesjoner på statnett.no eller på NVE sine nettsider.
  • NVE Atlas gir også mye informasjon om nettanlegg. 
  • Utover dette kan det finnes tekniske beskrivelser i resultater fra Statnetts FoU-prosjekter

Feilstatistikk

Fornybar energi

  • På nettsiden www.fornybar.no finnes det mye informasjon om ulike fornybare energikilder.
  • Fra www.renewables.ninja kan du laste ned produksjonsdata for vind og sol i Europa.  

Kraftsystemdata

  • Fra Statnetts nedlastingssenter kan du hente ut diverse data fra kraftsystemet, data om kraftbalanse, kraftflyt, produksjon og forbruk, import og ekspor og reserver
  • Nord Pool har også mye kraftsystemdata som kan lastes ned fra deres nedlastingssenter

Kraftmarkedet

Nettutvikling

Priser

Reservemarkeder

Se forøvrig våre tidligere forskningsrapporter