Utfordringen

I løpet av de neste årene blir  det innført flytbasert markedsklarering (FBMK) i Norden. Prosjektet er inne i siste fase, og i løpet av 2021 starter det parallelle beregninger med FBMK som vil gi erfaring med systemet før det tas aktivt i bruk. Det kan skje fra omkring 2023 i henhold til planen slik den foreligger i øyeblikket.

I øyeblikket er det nesten bare TSO-ene som har tilgang til gode modeller av det nye markedet siden vi har tilgang til full informasjon om nettet. Produsenter og andre aktører har ikke modeller som kan bruke den nye informasjonen. Det kan føre til at de ikke tar like gode beslutninger etter endringen, som vil være et tap for det norske samfunnet.

 

Målet

Prosjektet fokuserer på hvilken ny informasjon  markedsaktørene trenger, og hvordan de kan bruke den i planlegging av produksjon  og investeringer. Slik informasjon kan være nettbegrensninger og flytfaktorer (PTDF-er), med høy eller lav tidsoppløsning, og på kort sikt og på lang sikt.

I tillegg vil også den samfunnsøkonomiske verdien av mer nettinformasjon til markedsaktører bli analysert, og prosjektet vil gi anbefalinger om deling og bruk av nettinformasjon. Til sist vil det være nyttig arena for diskusjon av og kompetansebygging i bransjen.

 

Prosjektet

I VANNFLY lager vi en forenklet beskrivelse av overføringsnettet som kan brukes direkte i markedsklareringen. Den forenklede beskrivelsen vi bruker kalles PTDF-er (Power Transmission Distribution Factors). Disse forteller hvor mye flyten på ulike ledninger i nettet øker med når strømmen blir sendt fra et område til et annet.

Ved innføringen av flytbasert vil TSO-ene i Norden gi markedsaktørene informasjon om PTDF-ene og nettbegresninger. Akkurat hvilken informasjon som kan og bør gis er ikke avklart. Dette er en av tingene prosjektet skal gi innspill på.

PTDF-ene endrer seg for hver time, og hvor ofte og hvor mye informasjon kan for eksempel produsentene utnytte? Trenger de mer informasjon om nettet, utkobling av ledninger, og flaskehalser enn de har i dag? Og trenger de å oppdatere modellene og planene sine for å være klare for flytbasert markedsklarering?

 

Prosjektdeltakere

Trønder Energi (Prosjekteier)

Sintef Energi (Prosjektleder)

Statnett SF

Agder Energi Kraftforvaltning AS

Lyse Produksjon AS

Statkraft Energi AS

Hafslund E-CO Vannkraft

 

Finansiering

Støtte fra NFR

Finansiering fra deltakere