Utfordringen

Det eksisterende transmisjonsnettet blir utfordret av nye, fornybare energikilder som skal integreres i den eksisterende infrastrukturen og ambisjonen om et europeisk kraftnett med økt utveksling av strøm over landegrensene. Det er en strategisk prioritet å legge til rette for denne utviklingen, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas.

 

Målet

I prosjektet skal det utvikles overordnede modeller for rask identifisering av operasjonelle strategier for preventive, korrektive og restorative tiltak som sikrer resiliens i transmisjonsnettet.

 

Prosjektet

En tradisjonell metode for å ivareta forsyningssikkerheten, ville vært å investere tungt i infrastruktur og å bygge en løsning som med høy sannsynlighet ville vært pålitelig til enhver tid. I prosjektet “Resilient and Probabilistic reliability management of the transmission grid” benyttes i stedet en probabilistisk metode. Det innebærer utvikling av modeller med utgangspunkt i store datamengder som beregner sannsynligheten for at hendelser kan oppstå. Når disse beregningene benyttes i den daglige driften er det mulig å utvikle strategier for å absorbere og håndtere hendelser og gjenopprette forsyning og normal drift i sanntid. I RaPid skal det utvikles metodikk for å ta hensyn til slike driftsstrategier i den langsiktige nettutviklingen.

 

Prosjektdeltakere

 • SINTEF Energi
 • SINTEF Digital
 • Statnett
 • NTNU
 • University of Wisconsin-Madison
 • KU Leuren
 • University of Liége
 • NVE

 

Finansiering

 • NFR
 • Statnett
 • NVE