Det er kostbart å bygge nye kraftledninger. Et alternativ er å forlenge levetiden til de kraftledningene vi allerede har, men da må vi kunne vurdere sannsynligheten for svikt i anlegget. Statnett har utviklet et program som skal gi et godt underlag for en slik vurdering ved hjelp av probabilistisk beregningsmetodikk.

Utfordringen

Når Statnett bygger en ny ledning, dimensjoneres den etter gjeldende krav. Disse kravene pålegger oss blant annet å benytte sikkerhetsfaktorer på vær og materialegenskaper, samt regne på forhåndsbestemte worst-case-scenarioer. For eldre ledninger er det ikke like enkelt, da disse i sin tid ble beregnet etter andre krav. I tillegg har materialenes tilstand utviklet seg over tid (f. eks betong) og det er knyttet usikkerhet til været de neste årene. For å møte disse utfordringene har Statnett utviklet et probabilistisk beregningsprogram.

Målet

Målet med teknologikvalifiseringen er å bidra til en mer kostnadseffektiv anleggsforvaltning og en mer samfunnsøkonomisk rasjonell kraftsystemplanlegging. Programmet som er utviklet skal bidra til å utsette reinvesteringer slik at aldrende anlegg vi har i dag kan få leve lenger. Målet er videre å kunne levere et beregningsprogram for probabilistisk analyse som vil gi Statnett informasjon om hvor stor sannsynlighet det er for svikt i en kraftledning.

Prosjektet vil muliggjøre bruk av data fra sensorer fra eksisterende kraftledninger, værmålinger, samt data fra tilstandskontroller i beregningsprogrammet.

 

Prosjektet

Statnett har utviklet et probabilistisk beregningsprogram som lager 'syntetisk' vær over en lang tidsperiode. Dette betyr at vi kan regne mer fysisk riktig og at vi fjerner behovet for forhåndsbestemte scenarioer. I tillegg kan vi legge inn statistisk variasjon på materiale- og geometriparametere, f. eks prøver tatt fra betongfundamenter. Til sammen gjør dette at Statnett nå klarer å kvantifisere sviktsannsynligheten, det vil si årlig prosentvis sjanse for svikt. Dette bidrar til at vi får et solid beslutningsgrunnlag når Statnett skal oppgradere kraftledninger de kommende årene.

Statnett tester programmet i 2021 og planlegger å ta metoden i bruk fra 2022.