Utfordringen

Utbygging og vedlikehold av infrastruktur, for eksempel kraftlinjer og master eller transformatorstasjoner, krever mye areal og kan gi unødvendig store naturinngrep. Fraværet av et overordnet kvalitetssystem for planlegging og gjennomføring naturinngrep har ført til for lite fokus på om et avbøtende tiltak er gjennomførbart eller om det har den effekten man ønsker. Mangelen på systematisert kunnskap om naturtyper og effekten av avbøtende tiltak resulterer i verste fall  i unødvendig ressursbruk, økt klimagassutslipp og tap av biologisk mangfold.

 

Målet

Målet med prosjektet er å forbedre og videreutvikle planlegging og gjennomføring av avbøtende tiltak i anleggsprosjekter. Det skal bidra til å redusere det totale omfanget av naturinngrep, klimagass/CO2-utslipp fra myr og våtmark og tap av naturverdier. Arbeidet skal munne ut i et “Nytt rammeverk for grønnere naturinngrep og reduksjon av klimagassutslipp i anleggsarbeid” (GRAN).

 

Prosjektet

I prosjektet skal blant annet kunnskap om tidligere inngrep og tiltak samles for å vurdere god praksis i ulike situasjoner, som et grunnlag for et nytt rammeverk. Nye veiledere for de som prosjekterer og gjennomfører anleggsarbeidene skal utarbeides og innfases i fremtidige prosjekter. I tillegg skal klimagassutslipp fra ulike naturtyper (spesielt myr) synliggjøres gjennom et verktøy som estimerer utslippstall basert på arealplaner. Nytt rammeverk skal testes i case-prosjekt og kursmateriell (bl.a. animasjonsfilm) utarbeides på bakgrunn av praktisk erfaring med bruk av nytt rammeverk.

 

Prosjektdeltakere

  • Statnett
  • NVE
  • Statens vegvesen
  • NINA
  • NTNU
  •  

Finansiering

  • NFR
  • Statnett
  • NVE
  • Statens vegvesen