Utfordringen

Bygg og anleggsnæringen preges av forholdsvis høye ulykkestall, og i likhet med arbeidslivet ellers opplever bransjen økende grad av privatisering, spesialisering, utkontraktering og digitalisering. Dette skaper mange grensesnitt som kan øke risikoen for ulykker og dermed må koordineres. Utfordringene basert på dette kan deles inn i følgende områder: Koordinering, risikoforståelse, kontrakt (administrering og innhold), byggherrerollen (roller og ansvar) og læring (på tvers).

Målet

Hovedmålet er å skape forståelse for hvordan kompleksitet (i form av organisatorisk fragmentering og midlertidighet) kan påvirke sikkerheten på store bygg og anleggsprosjekter. Det er også et mål å bidra med kunnskap for suksessfull design og implementering av metoder og verktøy for å gjøre store bygg og anleggsprosjekter sikrere.

Prosjektet

Det finnes få/ingen metoder og verktøy for risikostyring som er utarbeidet basert på det organisatoriske bildet vi har i bygg og anlegg, og ambisjonen til prosjektet er å kartlegge hvordan vi kan bli bedre rustet i denne sammenhengen. Prosjektet er et samarbeid mellom Statnett, Lyse, Forskningsrådet, NORCE og Universitetet i Stavanger og vil dermed kunne bidra med ulike synspunkt og kunnskapsområder. 

Prosjektdeltakere

  • Statnett
  • Lyse
  • Forskningsrådet
  • NORCE
  • Universitetet i Stavanger (UiS)

Finansiering

Prosjektet gjennomføres som en Nærings-PhD i samarbeid med et internt forskningsprosjekt, og er finansiert av Forskningsrådets Nærings-PhD-ordning samt Statnett og veiledning fra UiS.

Her kan du lese en artikkel som er skrevet i prosjektet.