Utvikle bedre modeller og metoder

Fremtidens energisystem blir annerledes, utviklingen skjer raskt og samhandlingen endres når Norge går i retning av fullelektrifisering, når ny fornybar energi erstatter fossil energibruk og når nye typer industriforbruk kobles på systemet. Vi vil også i mange tilfeller kunne utsette eller avverge nettinvesteringer ved å utnytte fleksibilitet og kapasitet hos både forbrukere, produsenter og netteiere.

Hovedmålet med dette FoU-programmet er å utvikle bedre modeller og metoder for å planlegge et samfunnsøkonomisk optimalt kraftsystem. Samtidig skal vi ta hensyn til miljøet og nye teknologiske muligheter. Alle prosjektene i programmet bygger opp under dette. Noen av prosjektene innenfor Samhandling i energisystemet er:

  • Alternativer til nett 2.0
  • Gran
  • Modellutvikling 
  • iFleks