Med et titalls milliarder kroner i planlagte investeringer de kommende årene har Statnett et særlig ansvar for å påse av utbyggingene skjer så sikkert, raskt og kostnadseffektivt som mulig.

FoU-potensialet innenfor programmet digitale, sikre og kosteffektive anlegg er derfor stort. Programmet skal stille grunnleggende spørsmål og utfordre gamle sannheter rundt nettutvikling og nettutbygging, samtidig som eksisterende utbyggingsmetoder skal videreutvikles innenfor kjente rammer. 

Vi ønsker å styrke kompetansen på primærkomponenter samt deres påvirkning på systemet, for å blant annet kunne utvikle 'digital twins' og forbedre systemmodeller. Videre skal dette bidra til økt levetid for komponenter og gi mer effektiv anleggsforvaltning.

Prosjektene innenfor Digital, sikker og kostnadseffektiv infrastruktur er: