Utvikle bedre modeller og metoder

Hovedmålet med dette FoU-programmet er å utvikle bedre modeller og metoder for å planlegge et samfunnsøkonomisk optimalt kraftsystem. Samtidig skal vi ta hensyn til miljøet og nye teknologiske muligheter. Alle prosjektene i programmet bygger opp under dette. Prosjektene innenfor bærekraftig systemutvikling er:

  • Alternativer til nett 2.0
  • Gran
  • Modellutvikling 

Våre resultater innen bærekraftig systemutvikling finner du nederst på denne siden


Programmet prøver i tillegg å oppnå resultater innenfor følgende områder:

  • Kvantifisere miljø- og klimakonsekvenser av våre lednings- og stasjonsprosjekter slik at de kan brukes i beslutningsprosesser i Statnett.
  • Utvikle tiltak for å redusere Statnetts klimagassutslipp og miljøkonsekvenser.
  • Utvikle verktøy og metoder for å gjennomføre probabilistiske analyser av leveringspålitelighet i masket nett med stokastisk produksjon, knyttet til forbruk og utfall.
  • Utvikle helhetlige markedsmodeller som inneholder usikkerhet og balansemarkeder for mer presise lønnsomhetsberegninger for prosjekter etter 2020 og som analyserer forskjellige markedsdesign
  • Forbedre formidling av komplekse sammenhenger til beslutningstakere/samfunnet og oppnå god dialog med samfunnet med nye metoder og verktøy
  • Utforske muligheter innenfor systemteknologier for å sikre kostnadseffektiv utvikling av framtidig kraftsystem