Målet om å begrense klimaendringene vil påvirke alle deler av energisystemet. Vel halvparten av Norges energiforbruk er i dag fossilt. Sentrale tiltak for å erstatte dette vil være elektrifisering, energieffektivisering og utbygging av mer fornybar kraftproduksjon. Kraftnettet er derfor en nødvendig del av klimaløsningen. Samtidig har Statnetts egen virksomhet et klima- og miljøfotavtrykk som vi også søker å minimere.

Fremtidens kraft- og energisystem vil ha mye mer uregulerbar fornybar kraftproduksjon, særlig vindkraft både til lands og til havs, tettere kobling mot Europa og elektrifisering av transport, varme og industriprosesser. I tillegg vil trolig Norge få mer og nye typer industri, for eksempel datasentre og hydrogenproduksjon. Parallelt vil forbrukere, ofte lokalisert i distribusjonsnettet, i økende grad bidra med fleksibilitet for å sikre balanse i kraftsystemet.

Programmet skal legge til rette for fremtidens fullelektriske og fornybare energisystem og fremme:  

  • et fremtidsrettet og effektivt kraftsystem
  • utslippsreduksjoner og bevaring av naturmangfold
  • smart nettutvikling
  • integrerte løsninger i kraftsystemet