Statnett utvikler et smart og fremtidsrettet kraftsystem, samtidig som vi ivaretar sikker forsyning og høy tilgjengelig nettkapasitet og stiller høye krav til HMS og effektivitet. Statnett har en uttalt ambisjon om å legge til rette for den elektriske fremtiden, samtidig som vi har mål om utflating av forbrukstariffen i 2023. Disse ambisjonene setter viktige premisser for Statnett sin prioritering av tiltak i rollen som netteier og ansvarlig for planleggingen av transmisjonsnettet. 

Programmet skal utvikle kompetanse, metoder, løsninger og teknologi som bidrar til digitale, sikre og kosteffektive anlegg og forvalting av disse.  

 

Programmet har følgende overordnede mål: 

Anleggene skal være trygge for våre medarbeidere og omgivelsene, og ha minst mulig miljøfotavtrykk gjennom å: 

  • redusere eller fjerne farlige arbeidsoppgaver 
  • ha et helhetlig fokus på HMS 

Dimensjoneringen av nettet og tilgjengeligheten av anleggene skal være tilpasset behovene til brukerne av nettet gjennom at vi: 

  • har kontroll på den system-messige kritikaliteten og risiko til anleggene 
  • planlegger, prosjekterer og bygger nye anlegg effektivt  
  • har kontroll på tilstanden til anleggene 

Anleggene skal forvaltes kostnadseffektivt ved at: 

  • vi har kontroll på anleggenes levetidskostnad 
  • vi optimaliserer vedlikehold og fornyelse ut fra kostnader, og anleggenes tilstand og kritikalitet 

For å ta gode beslutninger trenger vi: 

  • enkel tilgang til relevante data, med riktig kvalitet 
  • gode modeller og dataverktøy