Det planlegges flere nye vannkraftverk i Kvam og Samnanger kommuner, der det er gitt konsesjon til syv nye vannkraftverk med installert effekt på til sammen 43 MW. Vi er også gjort kjent med planer om ytterligere kraftutbygginger i området, men som foreløpig ikke er konsesjonssøkt.

Samnanger stasjon ligger i Samnanger kommune i Hordaland fylke, og danner et knutepunkt i transmisjonsnettet med forbindelser som går nord - sør og øst - vest. Statnett overtok stasjonens 300- og 420 kV anlegg i 2016. Transformatoren som mater dagens kraftoverskudd ut på transmisjonsnettet, er allerede tungt belastet. Vår vurdering er at det ikke vil være driftsmessig forsvarlig å koble til ny produksjon i underliggende nett. Dersom noen av de konsesjonsgitte kraftverkene skal realiseres, er det derfor behov for å gjennomføre tiltak som øker kapasiteten. BKK fikk konsesjon for utvidet kapasitet i Samnanger stasjon i januar 2015, men konsesjonsgitte tiltak er ikke realisert.

Statnett har gjort en vurdering av andre mulige konsept for økt kapasitet i Samnanger og har kommet frem til at løsning som nå omsøkes med ny transformator, har best lønnsomhet. Den løsningen vi nå søker om konsesjon på, likner den løsningen som NVE ga BKK Nett konsesjon på 20. februar 2013.

Statnett ønsker å oppnå frivillige avtaler med alle berørte grunneiere. I tilfelle slike avtaler ikke oppnås, søkes det i medhold av oreigningslovens § 2 punkt 19 om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel og transport og deponering av masser.