Utbygging av fornybar kraftproduksjon, forbruksvekst i byene og i industrien og økt handel med kraft med andre land vil endre transportmønsteret i det norske ledningsnettet. Dette vil øke behovet for overføringskapasitet i ledningsnettet i området mellom Sauda i Rogaland og Samnanger i Hordaland.

De senere år har Statnett arbeidet med planer om å bygge om ledningen Sauda – Samnanger fra 300 til 420 kV spenning for å øke overføringskapasiteten på strekningen. Nyere analyser viser at kapasiteten kan økes tilstrekkelig med noe enklere tiltak på strekningen Blåfalli – Mauranger, mens en ombygging kan være aktuell på strekningen Mauranger – Samnanger. Fra våren 2016 arbeides det derfor videre med et noe redusert prosjekt under navnet Mauranger – Samnanger.

I dag går det en 300 kV kraftledning fra Statnetts transformatorstasjon i Sauda til transformatorstasjonene Blåfalli og Mauranger i Kvinnherad kommune, og fra Mauranger til transformatorstasjonen i Samnanger. Våre tidlige analyser viste at den beste måten for samfunnet å øke overføringskapasiteten på, ville være å bygge om dagens 300 kV-ledning til å en driftsspenning på 420 kV.

En oppdatert vurdering viser nå at det etter alt å dømme vil bli bygget ut vesentlig mindre småkraft i Hordaland enn tidligere antatt. Dette er en av årsakene til at behovet for overføringskapasitet ikke øker så sterkt som tidligere antatt og at vi nå justerer våre planer for ledningen. I første omgang vil strekningen mellom Blåfalli og Mauranger bli oppgradert til å tåle en noe høyere temperatur (80 grader). Dette vil bli gjort på dagens ledning, innenfor gjeldende konsesjon. På strekning mellom Sauda og Blåfalli vil det de nærmeste årene ikke bli gjennomført noen tiltak eller endringer utenom ordinært vedlikehold og reparasjoner.

I tillegg vil vi melde og senere søke konsesjon for en ombygging av ledningen på strekningen Mauranger – Samnanger. Her vil traseen på en del av strekningen bli vurdert flyttet, og det vil bli vurdert å bygge en ny koblingsstasjon enten ved Ænes eller Fureberg i Kvinnherad. Melding om dette vil bli sendt myndighetene tidlig i 2017. Saken vil bli underlagt offentlig høring i flere runder.