Aurland-Sogndal

Ny 420 kV-ledning.

Statnett planlegger å oppgradere 300 kV ledningen Aurland – Sogndal til 420 kV. Dette vil i hovedsak skje ved at det bygges en ny ledning parallelt med den eksisterende, som derfor kan rives etter at ny ledning er satt i drift. Samtidig skal den delen av 300 kV ledningen Hove – Sogndal som er parallell med Aurland – Sogndal oppgraderes til 420 kV.  De nye ledningene vil tidligst ferdigstilles i år 2023, og de gamle ventes å bli revet i løpet av de to påfølgende årene. Tiltaket krever ingen synlige endringer i Sogndal transformatorstasjon og kun en mindre ombygging av koblingsanlegget ved Aurland i kraftverk. 
 
Ledningen mellom Aurland og Sogndal er i dag en flaskehals i nettet. Ved å oppgradere ledningen vil vi få ett sammenhengende 420 kV-nett i Norge. Dette vil bidra til sikker drift av nettet og øke kapasiteten slik at det blir mulig å bygge ut mer fornybar kraftproduksjon på Vestlandet. Ombyggingen planlegges slik at ledningene som i dag går gjennom Fardal kan fjernes. Statnetts tomt i Fardal vil i fremtiden bli brukt som base og oppmøtested for vår driftsorganisasjon.