Aurland-Sogndal

Ny 420 kV-ledning.

Oppgradering av ledningen mellom Aurland og Sogndal

Statnett planlegger å oppgradere 300 kV ledningen mellom Aurland og Sogndal til 420 kV. Dette vil i hovedsak skje ved at det bygges en ny ledning parallelt med den eksisterende, som kan rives etter at ny ledning er satt i drift.

Samtidig skal den delen av 300 kV ledningen mellom Hove og Sogndal som ligger mellom Sogndal og Ramnaberget i Vik kommune erstattes med ny. De nye ledningene vil tidligst ferdigstilles i 2023, og de gamle blir revet de to påfølgende årene. Tiltaket krever ingen synlige endringer i Sogndal transformatorstasjon.

I sør ender ledningen i Aurland I kraftverk, tilhørende E-CO Energi AS. På sikt vil Statnett ta over transmisjonsnettanlegg i Aurland I. Statnett vil i 2019 starte et prosjekt med tanke på en nødvendig oppgradering av transmisjonsnettanleggene i Aurland I.

Ombyggingen planlegges slik at ledningene som i dag går gjennom Fardal og Øvstedalen kan fjernes. Statnetts tomt i Fardal vil i fremtiden bli brukt som base og oppmøtested for vår driftsorganisasjon.

Økt lønnsomhet

Det er lønnsomt å øke kapasiteten på forbindelsen Aurland-Sogndal. Økt utbygging av ny kraftproduksjon nord for Sognefjorden og de nye mellomlandsforbindelsene til Storbritannia og Tyskland vil øke flaskehalsen på dagens forbindelse. Vi forventer at dette vil gi større prisforskjeller nord og sør for fjorden og økt antall timer med nullpris og vanntap i våte år. Det er også behov for reinvesteringer på forbindelsen de neste tiår. Lønnsomheten av tiltaket er avhengig av fremtidig kraftpris og mengde ny kraftproduksjon nord for Sognefjorden