Salten transformatorstasjon

Ny transformatorstasjon i Sørfold kommune i Nordland.

Statnett har søkt konsesjon til ny transformatorstasjon i Sørfold kommune i Nordland for å sikre strømtilførsel mellom Nord- og Midt-Norge samt åpne for ny produksjon i området. NVE ga i 2013 konsesjon, men denne er senere påklaget til OED. Innsigelsene går på adkomstveg til ny stasjon og nye alternativ er under utredning. 
 
Den nye transformatorstasjonen er planlagt til å bygges på Lemmen ved Straumsvatnet i Sørfold kommune. Vi har allerede en transformatorstasjon i dette området. Denne er en forenklet løsning som ikke møter de fremtidige behovene i området, og den egner seg heller ikke for ombygging. De nye planene går derfor ut på å bygge ny stasjon i nærheten og deretter rive den eksisterende stasjonen.

Det er blant annet planer om ny kraftproduksjon i området og forbruksvariasjonene knyttet til Salten Verk som sammen med erfaringer fra stormen Narve gir behov for en mer robust stasjonsløsning med større kapasitet.

Byggetiden for anlegget er beregnet til 2-3 år, og investeringene er anslått til 400-500 MNOK inkludert kostnader til rassikring av adkomstvei.