Finnmark er rikt på naturressurser, med et stort potensiale for industri- og næringsutvikling. Samtidig er det spredt bebyggelse, store avstander mellom tettstedene og et svakere transmisjonsnett enn resten av landet - med lite ledig kapasitet til forbruksvekst.

Våren 2018 søkte Statnett om fritak for tilknytningsplinkten til konsesjonsgitt vind i Øst-Finnmark. Baktrunn for dette var at nødvendig netttiltak for å utløse vindkraften ikke var samfunnsøkonomisk lønnsom. I henhold til regelverket må man da søke om fritak for tilknytningsplikten.

Dispensasjonssøknad må sees som et midlertidig tiltak, for å utvikle et framtidsrettet kraftnett må Statnett forstå de framtidige behovene bedre.

Parallelt med søknad om fritak initierte Stattet derfor prosjektet "Næring og Nett i Nord", også kalt N3, for å se på samspillet mellom næringsutvikling og nettbehov på en ny måte. Her inviterte Statnett andre statlige aktører med, og Avinor, Enova, Gassco, Petoro og Statkraft har alle bistått i arbeidet med å avdekke fremtidige behov.

Prosjektet vil ferdigstilles i siste del av Q1 2019, og rapporter samt plan for videre nettutvikling i Finnmark skal da foreligge.