{Bilde}

-Vi ønsker å sikre en bred forankring av våre planer for regionen, og ber med dette om tilbakemelding på analysene som nå foreligger, sier Håkon Borgen, konserndirektør for teknologi og utvikling.

-Alle tilbakemeldinger vil bli samlet i et dokument og publisert sammen med rapportene, utdyper Borgen.  –I tillegg vil alle innspill også bringes inn i den kommende prosessen for Nettutviklingsplan 2017.

Bakgrunn

Det er mange planer og et stort potensial for vekst i både forbruk og produksjon av kraft i Finnmark. Samtidig er det stor usikkerhet i utviklingen på noe lenger sikt. Med bakgrunn i dette besluttet Statnett høsten 2014 å lage en konseptvalgutredning for Nord-Norge nord for Balsfjord.

Analysene har tatt utgangspunkt i at første 420 kV kraftledning er bygget inn til Finnmark og opp til Skaidi, med drift på 132 kV på siste strekk fra Alta til Skaidi. I juni i år ble strekningen nordover fra Balsfjord til Alta besluttet bygget, men oppstartsvedtak for det siste strekket fra Skillemoen til Skaidi ble utsatt 1-2-år. Det påvirker ikke rapportene slik de nå foreligger.

Gjennom nordområdeanalysen har man sett på hva som kan utløse behov for nytt sentralnett i Finnmark etter 2020, samt å sette de enkelte delstrekningene inn i en større sammenheng. På denne måten oppnår man en helhetlig og koordinert utvikling av kraftsystemet i Finnmark, der de første tiltakene passer inn i et langsiktig bilde.

I dag er det ingen kjente kraftbehov som kan utløse behov for nytt sentralnett, hverken i øst eller vest, og dermed kan vi heller ikke velge et konsept på nåværende tidspunkt. Av den grunn sendes ikke rapportene til OED for politisk behandling. Rapportene gir like fullt en god analyse av mulige behov og nødvendige nettiltak.

 -Vi har nå et godt grunnlag for å vedta de rette nettiltak når større forbruk kommer, forklarer Borgen. – Vi har en oversikt over hvilke konsepter som er aktuelle for den langsiktige nettutviklingen, og hvilke forutsetninger som må oppfylles for å kunne få dem realisert. Disse forutsetningene handler først og fremst om hvilket stort fremtidig forbruk som kommer, og hvor. Derfor er en tett dialog, mellom Statnett og aktører med mulige planer i nord, en nøkkel for å kunne legge til rette for en koordinert utvikling i takt med behovene.

 -Rapportene som foreligger vil ligge til grunn for videre nettutvikling i regionen, og av den grunn ønsker vi innspill og tilbakemeldinger fra aktørene på det som nå foreligger, avslutter Borgen.

Utredningen er utarbeidet etter forskrift og veileder fra OED. Vista Analyse AS har gjennomført den eksterne kvalitetssikringen.

Innspill sendes i eget dokument til hanne.goldstein@statnett.no innen fredag 14.oktober 2016.