Det er mange planer og et stort potensial for vekst i både forbruk og produksjon av kraft i Finnmark. Samtidig er det stor usikkerhet i utviklingen på noe lenger sikt. Med bakgrunn i dette besluttet vi høsten 2014 å lage en konseptvalgutredning for Nord-Norge nord for Balsfjord.

Analyse av behov og tiltak etter 2020

Gjennom konseptvalgutredningen ønsket vi å drøfte hva som kan utløse behov for nytt sentralnett i Finnmark etter at Balsfjord-Skaidi er bygget, samt å sette de enkelte delstrekningene inn i en større sammenheng. På denne måten ønsker vi å oppnå en helhetlig og koordinert utvikling av kraftsystemet i Finnmark, der de første tiltakene passer inn i et langsiktig bilde.

Konseptvalgutredningen er utarbeidet etter forskrift og tilhørende veileder fra OED. Vista Analyse AS har gjennomført den eksterne kvalitetssikringen.

Det er i hovedsak større kraftbehov fra petroleumsnæringen som kan utløse omfattende netttiltak i regionen. I dag er det ingen slike kjente behov, hverken i øst eller vest, og dermed kan vi heller ikke fatte et konseptvalg. Rapportene vil derfor ikke oversendes OED for politisk behandling.

Med analysene som er utført har vi derimot et godt grunnlag for å fatte vedtak om riktige tiltak ut fra hvor behovet skulle oppstå - i øst eller vest av Finnmark. For å sikre at investeringer tas til rett tid er det viktig å videreføre den tette dialog som er etablert mellom Statnett og industriaktører.

Rapporten er navngitt "Kraftsystemet i Finnmark – analyse av behov og tiltak etter 2020".  Analysene presentert i denne rapporten vil ligge til grunn for den videre nettutviklingen i Finnmark.