NVE har i brev bedt systemansvarlig om å starte opp en slik revisjon. I den sammenheng er systemansvarlig bedt om å se dette i sammenheng med kommende retningslinjer for systemansvaret og implementeringen av EU forordninger i norsk lov.

FIKS må revideres

I 2012 lanserte systemansvarlig veiledende funksjonskrav til anlegg i kraftsystemet, FIKS-2012. Veiledningen beskriver de krav systemansvarlig legger til grunn når funksjonalitet til anlegg i eller tilknyttet regional- og sentralnettet vurderes i forbindelse med vedtak om funksjonalitet, ref. §14 i forskrift om systemansvaret, fos.

Systemansvarliges vedtaks- og veiledningskompetanse omfatter både nett og produksjonsanlegg.

Gjeldende veileder er ikke endret siden 2012. Det er blitt utarbeidet enkelte avklarende og presiserende notater og vedlegg som er publisert på Statnetts hjemmesider. Frem til i dag har det skjedd flere endringer, som krever tilpasninger i veilederen.

EUs tilknytningsregler skal implementeres i norsk lov og vil påvirke funksjonskravene og systemansvarliges rolle. NVE reviderer forskrift om systemansvaret i flere etapper for å tilpasse regelverket de nye krav som kommer. Alle krav systemansvarlig fastsetter, som påvirker kostnadene og ressursbruken til aktørene, skal nå reguleres inn i retningslinjer for systemansvaret. Retningslinjene skal godkjennes av NVE. Systemansvarliges oppfølging av fos §14, om vedtak av anlegg og funksjonalitetskrav, herunder veiledende funksjonskrav, skal på sikt underlegges NVEs krav om retningslinjer og godkjenning. Arbeidet systemansvarlig har igangsatt vil inkludere disse forholdene.

I brev av 13.3.2018 ber NVE Systemansvarlig om å gå igjennom og oppdatere FIKS, også mht. til kommende retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret og nye EU tilknytningsregler.

Referansegruppe

Systemansvarlig har etablert en ekstern referansegruppe bestående av representanter for aktuelle organisasjoner og aktører. Det har vært avholdt 7 møter fra medio 2018 til september 2019. Siste møte no 8 er planlagt i oktober 2019 for gjennomgang av høringsutkast.

Prosjektets tidsplan

  • Oppstart i april 2018
  • Avslutning i oktober 2019
  • Ekstern høring 1.11.2019
  • Implementering 2020