Driftsforordningene beskriver hvordan TSO, i samarbeid med underliggende netteiere (DSO) og viktige nettbrukere (significant grid users, SGU), skal håndtere:

 • driftssikkerhet
 • driftsplanlegging
 • last- og frekvensstyring
 • nødsituasjoner og gjenoppbygging 

Forordningene har fokus på TSO-ers ansvarsområde innenfor drift og regional koordinering mellom TSO-ene, men berører også norske aktører.

Driftsforordningene består av:

System Operation Guideline (SOGL)
Network Code on electricity emergency and restoration (ER)

Guideline for System Operation

Innholdet i SOGL er delt i tre deler med følgende tematikker:

 • Driftssikkerhet (Operational security):
  1) Definerer overordnet roller, ansvar og regler for å opprettholde tilfredsstillende driftssikkerhet i systemet, og stiller krav til analyser og tiltaksplaner i kritiske driftssituasjoner.
  2) Spesifiserer avtaler og prinsipper iht. data utveksling og samarbeid mellom TSO-er, SGU-er og underliggende netteiere.
  3) I tillegg finnes krav til trening av ansatte hos driftssentralen og dokumentasjon av dette.
 • Driftsplanlegging (Operational planning): Bestemmer felles metoder, prinsipper og tidsfrister for driftsplanlegging og driftssikkerhetsanalyser, inkludert driftsstans. SOGL fokuserer her på regional koordinering av planlegging, og beskriver Regional Security Coordinators (RSCer) rolle og ansvar.
 • Last- og frekvensstyring (Load-frequency control and reserves): Inneholder regler for frekvensregulering, effektreserver og systemtjenester. Videre stilles det tekniske krav til responstider, volumer, kvalitet og verifisering av reserver. Denne delen omhandler også ansvarsfordeling og utveksling av reserver mellom TSO-er (i og utenfor Norden Norden). Den nye balanseringsmodellen for det nordiske kraftsystemet (NMB) vil utvikles i tråd med reglene som gis i SOGL.

Du finner oversikt over status i implementeringen av SOGL-forordningen på ENTSO-E sine nettsider.

Emergency and Restoration Code

ER-koden fastsetter kriterier for nødsituasjoner, mørklegging og gjenoppbygging av kraftforsyningen etter mørklegging. Koden stiller også krav til metoder, verktøy og samarbeid i nødsituasjoner og ved gjenoppbygging av normal forsyning.

Du finner oversikt over status i implementeringen av ER-koden på ENTSO-E sine nettsider.