Dersom det ikke er driftsmessig forsvarlig å gi tilknytning til eksisterende nett, innebærer tilknytningsplikten at alle berørte netteiere må utrede, søke konsesjon, og gjennomføre nødvendige investeringer i sine nett for å kunne gi tilknytning, uten ugrunnet opphold.

Netteierne kan søke om dispensasjon fra tilknytningsplikten for produksjon dersom de finner at investeringer i produksjon og nett samlet ikke vil være samfunnsmessig rasjonelt. For forbruk kan det gis dispensasjon fra tilknytningsplikten i ekstraordinære tilfeller.

Kunden skal betale anleggsbidrag dersom tilknytningen utløser investeringer i nettet. Dersom kunden ikke vil betale anleggsbidrag anses tilknytningsplikten som oppfylt.

For mer informasjon om regelverkerket klikk her

Må kunder betale for utredninger og nettinvesteringer?

Det er nettkundene som dekker kostnadene ved å bygge og drifte nettet gjennom nettleien (tariffen). Statnett tarifferer transmisjonsnettet etter det til enhver tid gjeldende regelverk. 

Anleggsbidrag

I noen tilfeller utløser en eller flere kunder investeringer i nettet. Dette kan skje enten ved at de ber om nettilknytning, økt kapasitet eller bedre kvalitet enn det som følger av forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet Fra 1. januar 2019 plikter alle nettselskap å fastsette og kreve anleggsbidrag for slike investeringer. Før denne datoen har nettselskapene i praksis ikke hatt anledning til å kreve anleggsbidrag i masket nett.  Denne kostnaden vil komme i tillegg til den ordinære tariffen.

Betaling for utredninger

Kundene må også dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene for utredninger i regional- og transmisjonsnettet som påløper etter 1.januar 2019.