Tildeling av nettkapasitet

Henvendelsen

Statnett gir først en bekreftelse på at vi har mottatt henvendelsen. 

Tidlig fase - veiledning: Noen henvender seg til Statnett tidlig i sitt eget prosjektløp, og trenger kun en overordnet og foreløpig veiledning. Det vil Statnett kunne gi i løpet av noen uker, basert på tilgjengelig informasjon og uten å gjøre analyser, vederlagsfritt

Tidlig fase - utredning: I noen tilfeller er ikke kundens effektbehov og lokalisering konkretisert, og de ønsker å få utredet flere muligheter. Da kan nettselskapene velge å ta betalt for å gjøre en nettutredning, hvis kunder ønsker informasjon utover det vi kan gi uten å gjøre analyser

Avklaringer

Når kundens effektbehov og lokalisering er rimelig avklart, må vi gjøre en analyse av om kundens bestilling er driftsmessig forsvarlig, vederlagsfritt. Eksempler på tidsbruk for selve analysen:

Enkle saker tar rundt 2-3 måneder

Vanskeligere saker kan ta opp mot 6 måneder. Denne tiden trenger vi hvis det ser ut til at tilknytning ikke er driftsmessig forsvarlig, og vi trenger mer tid til å utrede nøyere for å se om det likevel er mulig. Kunder vil bli orientert underveis om fremdriften.

Tildele nettkapasitet

Hvis det viser seg at det er kapasitet nok i nettet, kan kunden reservere nettkapasitet. Netteierne må samarbeide om tildelingen av kapasitet. Det skal settes en frist for å utnytte den reserverte kapasiteten. Hvis kapasiteten ikke utnyttes innen fristen, gjøres den tilgjengelig for andre kunder. For produksjonsprosjekter setter vi en frist for byggestart til to år. Tildeling av nettkapasitet er omtalt på NVEs nettsider

Utrede tiltak

Hvis det viser seg at det blir behov for å utrede tiltak for å møte kundens behov, må Statnett utrede tiltak (konseptvalgsutredning), ofte i samarbeid med lokal netteier. Denne type analyse er nærmere omtalt under planer og analyser. Når nytt regelverk trer i kraft 1.1.2019, må kunden dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene som påløper etter denne datoen. Statnett vil derfor inngå avtale med kundene før utredningene starter. Selve utredningen skjer i dialog med kunder og andre berørte netteiere. Eksempler på tidsbruk til selve analysen, etter at arbeidet med å inngå avtale er ferdig:

  • Enkel: 2-4 måneder, kan for eksempel være økt transformeringskapasitet i eksisterende stasjon
  • Mer omfattende: 6-12 måneder, kan for eksempel være ny stasjon eller mindre ledningstiltak
  • Stor: krever myndighetsbehandling og kan ta opptil 6-12 måneder i Statnett i tillegg til 12-18 måneder ekstern kvalitetssikring og myndighetsbehandling

Planlegge og gjennomføre tiltak i nettet

Det tar tid å planlegge og gjennomføre prosjekter på vårt nettnivå, herunder nødvendig myndighetsbehandling (konsesjon). Her er eksempler på hvor lang tid ulike tiltak kan ta, inkludert myndighetsbehandling:

  • Tiltak i driften: 0-12 måneder
  • Økt transformatorkapasitet: 2,5-4 år
  • Ny transformatorstasjon: 4-7 år
  • Ny kraftledning: 5-10 år