Systemtjenester anskaffes gjennom å utvikle markedsløsninger og stille krav til anleggenes funksjonalitet. 

Systemansvarlig fattet den 14.10.2013 vedtak om levering av systemtjenester. Dette vedtaket var ikke begrenset i tid og vedtaket er dermed gjeldene fram til nytt vedtak fattes. Vedtak om betaling for systemtjenester fattes for ett år av gangen (jf. fos § 27).

Du finner vedtak og vilkår for leveranse og betaling for systemtjenester i dokumentlisten under.

 

Produksjonsglatting

Formålet med systemtjenesten produksjonsglatting er å redusere de strukturelle ubalansene i kraftsystemet. Kraftprodusenter som jevnlig, normalt ukentlig, har produksjonsendringer ≥ 200 MW kan delta i produksjonsglatting. Aktører som bekrefter slik deltakelse, leverer produksjonsglatting basert på bestillinger fra systemansvarlig, i stedet for kvartersplaner i henhold til faste krav.

 

Systemvern

Systemvern er løsninger som utløser automatiske koblinger for å unngå sammenbrudd eller for å øke overføringsgrenser i regional- og sentralnettet. Systemvern omfatter belastningsfrakobling (BFK), produksjonsfrakobling (PFK), nettsplitt og nødeffekt på HVDC-forbindelsene. Automatiske koblinger (systemvernutløsning) utløses ved utfall av spesifikke komponenter (linjer) eller hvis uønskede frekvens-, spenning- eller strømgrenser nås. Systemansvarlig vedtar plassering og krav til funksjonalitet for systemvern. Systemansvarlig skal betale for kostnadene forbundet med systemvern.

Produksjonsflytting

Systemtjenesten produksjonsflytting innebærer en framskynding eller utsettelse av planlagt produksjonsendring med inntil femten minutter med den hensikt å få bedre samsvar mellom planlagt produksjon og forventet forbruksutvikling. Tjenesten og betalingen for denne er i dag samordnet i Norden, hvilket også innebærer at alle nordiske TSOer er med å betale for dette.

Reaktiv effekt

Reaktiv effekt er en lokal tjeneste knyttet til spenningen i nettet. Ulike nettkomponenter vil kunne bidra både til å levere og fjerne reaktiv effekt. Generelt gjelder at det i tunglast i nettet er behov for leveranse av reaktiv effekt mens det i lettlast er behov for å fjerne reaktiv effekt.

Når det gjelder raske endringer i spenningen i nettet pga. plutselige hendelser vil imidlertid produksjonen kunne gi et viktig bidrag til å stabilisere forløpet slik at mer alvorlige hendelser unngås. Det tilstrebes derfor at produksjonsenheter normalt skal ligge med null-leveranse av reaktiv effekt for å kunne både øke og redusere spenningen raskt. Av hensyn til et generelt ønske om enkle løsninger gis det en godtgjørelse for dokumenterte leveranser utover et "dødbånd" omkring null med en fast sats på 25 kr/MVArh.