Systemtjenester anskaffes gjennom å utvikle markedsløsninger og stille krav til anleggenes funksjonalitet. 

Vedtak om betaling for systemtjenester fattes for ett år av gangen (jf. fos § 27).

Du finner vedtak og vilkår for systemtjenester i lista under.