Plikter og frister

Vi viser til Forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (fos) § 22 vedrørende plikter og frister:

  1. Konsesjonær skal innen fire uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget transmisjons- og regionalnett.

  2. Konsesjonær skal innen fire uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i egne produksjonsanlegg og tilhørende nettanlegg tilknyttet transmisjons- eller regionalnett.

  3. Sluttbrukere skal innen fire uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i egne nettanlegg i eller tilknyttet transmisjons- eller regionalnett.

  4. Konsesjonær skal innen åtte uker analysere og rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget høyspenningsdistribusjonsnett.

  5. Konsesjonær skal innen åtte uker rapportere til systemansvarlig alle driftsforstyrrelser i eget lavspenningsdistribusjonsnett.

  6. Ansvarlig konsesjonær i henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-3 skal innen fire uker rapportere til systemansvarlig alle planlagte utkoblinger i transmisjons- og regionalnett som har medført avbrudd hos sluttbrukere.

  7. Ansvarlig konsesjonær i henhold til forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet § 2A-3 skal innen åtte uker rapportere til systemansvarlig alle planlagte utkoblinger i høy- og lavspenningsdistribusjonsnett som har medført avbrudd hos sluttbrukere.

Systemansvarlig skal innen fire uker etter mottatt rapport kontrollere innholdet i analysen av driftsforstyrrelser rapportert etter første til tredje ledd.

Dersom tungtveiende grunner tilsier det, kan konsesjonær avgi en foreløpig rapport etter første til tredje ledd og endelig rapport på et senere tidspunkt. Konsesjonær skal innen fristen i første til tredje ledd informere systemansvarlig om årsak til utsettelsen og angi estimert tid for endelig rapport. Systemansvarlig kan sette ny frist for rapportering.

Merk: Nye retningslinjer for fos § 22 gjeldende fra 1.1.2019 finner du her

Du finner gjeldende veileder samt svar på ofte stilte spørsmål lenger ned på siden.