Nettutviklingsplan og Kraftsystemutredning oppdateres annet hvert år

Nettutviklingsplanen (NUP) beskriver kreftene som driver utviklingen av kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. Planen oppdateres annet hvert år. I årene mellom utgivelsene utarbeider vi en investeringsplan som viser endringer i prosjektutviklingen. Gjennom disse dokumentene ønsker Statnett å gi alle interesserte en mulighet til å sette seg inn i helheten av våre tiltak samt å legge til rette for bred involvering.

Statnett har utredningsansvar for sentralnettet og utarbeider derfor i henhold til Forskrift om energiutredninger annet hvert år en Kraftsystemutredning (KSU). Utredningen beskriver dagens kraftsystem ved produksjon, forbruk, nivå av forsyningssikkerhet og tilgjengelig nettkapasitet for innmating av ny produksjon. Utredningen skisserer også mulig utvikling i overføringsbehov, potensielle tiltak, på opp mot 20 års horisont.

Sammen med Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2017-2021 gir NUP og KSU en beskrivelse av hvordan Statnett vil løse sitt samfunnsoppdrag i årene som kommer.

Arbeidet med 2019 års versjon av Nettutviklingsplan og Kraftsystemutredning startet formelt med Nasjonalt kraftsystemmøte den 24. oktober 2018 og er planlagt ferdigstilt 1. oktober 2019. Statnett ønsker å utvikle dialogen med interessenter og aktører og vil derfor også invitere til tema- og områdemøter rundt Nettutvikling i løpet av vinteren 2019.

Oppdatert investeringsplan 2018

Oppdatert investeringsplan for 2018 ligger i dokumentlisten under.

Brev til NVE om Oppdatert Investeringsplan ligger i dokumentlisten under i tillegg til her

Prosjekter av en viss størrelse har sin egen prosjektside på våre nettsider. Der finner du mer informasjon, nyheter, relevante dokumenter og kontaktpersoner knyttet til prosjektet.
Her finner du en oversikt over alle våre prosjektsider.

Nettutviklingsplan 2017

Nettutviklingsplanen for 2017 gir et oppdatert bilde av pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. I tillegg skisseres utviklingstrekk og muligheter for videre utvikling av nettet helt fram mot 2035-40.

Våren 2017 inviterte vi aktører og interesserte til å komme med innspill til nettutviklingsplanen vår. Høringsversjonen av nettutviklingsplanen og alle innspillene finner du på denne siden.