Innføringen av et nytt nordisk aktiveringsmarked for tertiærreserver er helt nødvendig for å realisere den nye nordiske balanseringmodellen, og en forutsetning for at vi skal klare overgangen til de europeiske balanseringsplattformene MARI og PICASSO på en kontrollert og driftssikker måte.

Utviklingen av automatisert balansering er en kompleks prosess som innebærer betydelig innovasjon, både i bruk av nye teknologier i utviklingen av IT-løsninger og gjennom transformasjon av arbeidsprosesser. Å gå fra overordnede konsepter til detaljerte løsninger har tatt lengre tid enn tidligere forventet. Vi har nå en langt bedre forståelse av hva som kreves av ytterligere IT-støttesystemer og prosedyrer for å håndtere utfordrende operasjonelle situasjoner som kan oppstå, og hva som trengs for sikker og vellykket innføring av nordisk mFRR EAM.

I løpet av arbeidet med replanleggingen av mFRR EAM i 2022, har vi gjort grundige analyser av gjenstående arbeid og evaluert ulike alternativer for hvordan vi kan levere på milepælene i programmet. Konklusjonen er at den stegvise tilnærmingen med egne milepæler og go-lives etterfulgt av stabiliseringsperioder fortsatt ses på som den beste veien fremover.

Veien videre:

Som en følge av oppdatert innføringstidspunkt for mFRR EAM er det behov for å gjøre ytterligere analyser av hvordan gjenværende milepæler i NBM-programmet påvirkes og lage et oppdatert veikart. Det inkluderer implementeringen av 15 minutters tidsoppløsning i energimarkedene og tilknytningen til de europeiske markedsplattformene for aktivering av balanseenergi (MARI og PICASSO). Kraftbørsene og markedsaktørene vil involveres i dette arbeidet, som vil finne sted i april/mai i år.

Som tidligere kommunisert, vil TSOene gå videre med implementeringen av 15 min ubalanseavregning hos eSett (det nordiske selskapet for balanseavregning) som opprinnelig planlagt. eSett vil foreta balanseavregningen med 15 minutters tidsoppløsning fra 22. mai 2023.

Les mer på NBMs hjemmesider