Med utgangspunkt i vårt mandat vil Statnett bidra til å utvikle helhetlige rasjonelle nettløsninger for tilknytning av havvind i tett samarbeid med andre parter. Statnett har besluttet å engasjere seg sterkere for å bidra til at det etableres rasjonelle løsninger i utviklingen av et framtidig offshore nett i Nordsjøen. 8. desember ble det avholdt et interessentmøte der vi orienterte nærmere vedrørende vårt pågående arbeid på dette området, og adresserte spørsmål om nettilknytning for de utlyste områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Opptak av møtet ser du nederst på siden.

Statnett planlegger tre hovedaktiviteter kommende periode

 1. Oppdatert analyse Sørlandet (marked/nett)
 2. Konseptutredning tilknyttet nettløsninger sørlige nordsjø
 3. Teknologiutvikling og standardisering offshore nett

Vi ønsker tidlig og god dialog om potensielle havvindprosjekter for å sikre at tilknytningen skjer på en samfunnsmessig rasjonell måte og at tiltak i transmisjonsnettet er realisert i tide for tilknytning av produksjon.

I det følgende gis noe kortfattet informasjon om hva vi har tenkt rundt tilknytning av havvind fra de to aktuelle områdene. Mer utfyllende informasjon er gitt på interessentmøtet.

Kart over vindkraft i Norge
Olje- og energidepartementet åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Foto: NVE

Figur fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opner-omrader/id2705986/


Tilknytning av havvind fra Utsira Nord

Vi har gjennom 2019 og 2020 fått henvendelser fra flere aktører om tilknytning av havvind fra Utsira. Under har vi listet opp relevant og oppdatert offentlig informasjon rundt nettkapasitet for tilknytning av havvind fra Utsira til transmisjonsnettet på land:         

 • Statnett har tidligere gitt informasjon om at det sannsynligvis er kapasitet (driftsmessig forsvarlig) å knytte til ca 500 MW ny produksjon i området.

 • Det er flere mulige tilknytningspunkt i området, og Statnett vil vurdere nærmere hvilke punkter som er mest egnet. Blant annet ble det i april 2020 konsesjonssøkt en ny transformatorstasjon i Gismarvik som vil være et aktuelt punkt.

 • Det er flere behov som driver nettutviklingen på Haugalandet, og vi må se fornyelsesbehov og behov for økt kapasitet i sammenheng i et langsiktig perspektiv. Statnett følger utviklingen i regionen og har som nevnt over konsesjonssøkt ny 420 kV kraftledning fra Blåfalli i Kvinnherad kommune til Gismarvik i Tysvær kommune, samt ny transformatorstasjon på Gismarvik.

 • Ved realisering av den nye ledningen til Gismarvik vil det gi kapasitet til ytterligere produksjonsvolum. Hvor mye kapasitet tiltaket gir er pr. oktober 2020 ikke analysert i detalj.

Konkrete tiltak for realisering av 1500 MW produksjon må vurderes i dialog med utbyggere av havvindprosjekter og samtidig hensynta andre behov i regionen på en helhetlig måte. Statnett vil gjøre nødvendig utredning for å sikre kapasitet for tilknytning til 1 500 MW ny produksjon med havvind fra Utsira. 

Fordi det trolig vil være flere prosjekter som blir meldt til Utsira, forventer vi at det samlede volumet vil overstige kapasiteten som er åpnet fra myndighetene. Statnett vil derfor først reservere kapasitet til aktører i etterkant av myndighetenes tildeling.

Utredningskostnader og anleggsbidrag som kan tilbakeføres til aktuelle prosjekt som får anleggskonsesjon vil bli fakturert ansvarlige aktører etter gjeldende regelverk.

Tilknytning av havvind fra Sørlige Nordsjø II

Det er flere forhold som skiller en tilknytning av havvind fra Utsira Nord og fra Sørlige Nordsjø II.

 • Det skisserte volumet er ca 3000 MW i Sørlige Nordsjø II mot ca 1500 MW i Utsira Nord.

 • Avstanden til land tilsier at tilknytning vil bli gjort via HVDC-forbindelser i Sørlige Nordsjø.

 • Sørlige Nordsjø II ligger også geografisk plassert slik at en tilknytning til andre land kan bli aktuelt på et senere tidspunkt. Da kan forbindelsen bli en hybridforbindelse, der ledig kapasitet kan benyttes til utveksling.

 • Kraftsystemet på Sørlandet er mer påvirket av andre forhold og har mye større variasjon i kraftflyt og belastning. Dette skyldes utenlandsforbindelsene og et større innslag av fleksibel produksjon. Det er også forventet en økning i forbruk de nærmeste årene ved etablering av blant annet store datasentre og industri. Det startes nå opp en marked-, system- og nettanalyse på Sørlandet for å se disse endringene i sammenheng.

Disse faktorene gjør at tilknytningspunkt for havvind fra Sørlige Nordsjø II må analyseres i et større perspektiv, og det må gjøres en helhetlig planlegging for å få en rasjonell nettutvikling. Tilknytning av havvind fra Sørlige Nordsjø II vil derfor ikke bli behandlet som ordinære tilknytningssaker der prosjektene ber om tilknytning til et spesifisert punkt i nettet. En helhetlig utvikling krever at prosjektene sees i sammenheng både når det gjelder ilandføring og tilknytning.

Utdrag fra høringsinnspill

For ordens skyld gjentar vi også utdrag av innspillet vårt i forbindelse med Høring av forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova 01.11.2019 for henholdsvis Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

Aktører må også få godkjent funksjonalitet til deres anlegg – det er en egen prosess

Vi gjør oppmerksom på at forhold om nettkapasitet skjer uavhengig av prosessen for å få godkjent funksjonalitet iht. fos § 14 for de planlagte anleggene av systemansvarlig. Vi oppfordrer til å starte denne prosessen tidlig. Mer informasjon her.

Opptak av interessentmøte om havvind