Den forrige regjeringen varslet i Stortingsmeldingen Energi til arbeid (juni 2021) at Statnett vil få en formalisert rolle som systemansvarlig til havs for å kunne ivareta driftssikkerheten i det totale kraftsystemet på en effektiv måte. Med utgangspunkt i vårt mandat vil Statnett bidra til å utvikle helhetlige rasjonelle nettløsninger for tilknytning av havvind i tett samarbeid med andre parter. Statnett har besluttet å engasjere seg sterkere for å bidra til at det etableres rasjonelle løsninger i utviklingen av et framtidig offshore nett i Nordsjøen. 8. desember 2020 ble det avholdt et interessentmøte der vi orienterte nærmere om vårt pågående arbeid på dette området, og adresserte spørsmål om nettilknytning for de utlyste områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Informasjonen på denne siden er oppdatert siden da, og senest i desember 2021. Statnett vil også invitere til nytt interessentmøte i januar 2022.

 

Statnett planlegger følgende hovedaktiviteter kommende periode

  1. Oppdatert analyse Sørlandet (marked/nett)
  2. Konseptutredninger for tilknytning av havvind fra Sørlige Nordsjø
  3. Teknologiutvikling og standardisering offshore nettVi ønsker tidlig og god dialog om potensielle havvindprosjekter for å sikre at tilknytningen skjer på en samfunnsmessig rasjonell måte og at tiltak i transmisjonsnettet er realisert i tide for tilknytning av produksjon. I det følgende gis noe kortfattet informasjon om hva vi har tenkt rundt tilknytning av havvind fra de to aktuelle områdene.

Kart over vindkraft i Norge
Olje- og energidepartementet åpner områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II for søknader om fornybar energiproduksjon til havs. Foto: NVE

Figur fra: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opner-omrader/id2705986/


Tilknytning av havvind fra Utsira Nord

I forbindelse med fremlegging den 11.juni 2021 av St. Melding 36 – Energi til arbeid, ble "Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs" lagt ut på høring av Olje- og energidepartementet, med høringsfrist 20. august.

I den tilhørende pressemeldingen informeres det om at: "Regjeringa tek sikte på å utlyse ein konkurranse om minst tre prosjekt på opptil 500 MW på Utsira Nord rundt årsskiftet, så framt det ikkje kjem store endringar som følgje av høyringsinnspela. Tildelinga på Utsira Nord vil vere basert på kvalitative kriterier."

Vi har i perioden 2019-2021 fått henvendelser fra flere aktører om tilknytning av havvind fra Utsira Nord.

Under har vi listet opp relevant og oppdatert offentlig informasjon rundt nettkapasitet for tilknytning av havvind fra Utsira Nord til transmisjonsnettet på land:         

  • Statnett har høsten 2021 gjennomført analyser av transmisjonsnettet på Haugalandet som viser at det er mulig å knytte til ca 1500 MW ny produksjon i området
  • Det er flere mulige tilknytningspunkt i området, og Statnett vil vurdere nærmere hvilke punkter som er mest egnet. Blant annet ble det i april 2020 konsesjonssøkt en ny transformatorstasjon i Gismarvik som vil være et aktuelt punkt.
  • Det er flere behov som driver nettutviklingen på Haugalandet, og vi må se fornyelsesbehov og behov for økt kapasitet i sammenheng i et langsiktig perspektiv. Statnett følger utviklingen i regionen og har konsesjonssøkt en ny 420 kV kraftledning fra Blåfalli i Kvinnherad kommune til Gismarvik i Tysvær kommune, samt ny transformatorstasjon på Gismarvik.

Konkrete tiltak for realisering og tilknytning av 1 500 MW produksjon må vurderes i dialog med utbyggere av havvindprosjekter og samtidig hensynta andre behov i regionen på en helhetlig måte. Statnett vil, om nødvendig, gjøre nødvendige utredninger og vurdere tiltak for å sikre kapasitet for tilknytning til 1500 MW ny produksjon med havvind fra Utsira Nord. 

Fordi det er flere utviklere som melder interesse for vindkraft på Utsira Nord, registrerer vi at det samlede volumet overstiger det myndighetene har åpnet for. Statnett vil derfor behandle søknader om tilknytning i etterkant av myndighetenes tildeling. Da vil alle som har fått tildelt et område få behandlet sine søknader samlet. For å ikke foregripe myndighetenes tildelingsprosess, vil Statnett hverken behandle søknader eller sette aktører i kø nå. Henvendelser vil imidlertid bli registrert i vårt system.

Utredningskostnader og anleggsbidrag som kan tilbakeføres til aktuelle prosjekt som får anleggskonsesjon vil bli fakturert ansvarlige aktører etter gjeldende regelverk.

 

Tilknytning av havvind fra Sørlige Nordsjø II

Det er flere forhold som skiller en tilknytning av havvind fra Utsira Nord og fra Sørlige Nordsjø II.

  • Det skisserte volumet er ca. 3 000 MW i Sørlige Nordsjø II mot ca. 1 500 MW i Utsira Nord.
  • Avstanden til land tilsier at tilknytning vil bli gjort via HVDC-forbindelser i Sørlige Nordsjø.
  • Sørlige Nordsjø II ligger geografisk plassert slik at en tilknytning til andre land er aktuelt. En forbindelse som kobler sammen havvindproduksjon eller forbruk offshore med minst to ulike land kalles en hybridforbindelse. Hvis forbindelsen bygges som en hybridforbindelse kan ledig kapasitet benyttes til utveksling mellom markedene. Statnetts analyser viser at en hybrid nettløsning for å tilknytte produksjon i dette område er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn en radiell tilknytning.
  • Kraftsystemet på Sørlandet har mye større variasjon i kraftflyt og belastning enn i resten av landet. Dette skyldes mellomlandsforbindelsene og et større innslag av fleksibel produksjon. Det er også forventet en økning i forbruk de nærmeste årene ved etablering av blant annet store datasentre og industri. Statnett har igangsatt en utredning på Sørlandet for å se disse endringene i sammenheng.

Disse faktorene gjør at tilknytningspunkt for havvind fra Sørlige Nordsjø II må analyseres i et større perspektiv, og det må gjøres en helhetlig planlegging for å få en rasjonell nettutvikling. Tilknytning av havvind fra Sørlige Nordsjø II vil derfor ikke bli behandlet som ordinære tilknytningssaker der prosjektene ber om tilknytning til et spesifisert punkt i nettet. En helhetlig utvikling krever at prosjektene sees i sammenheng.

 

Statnetts høringsinnspill relatert til havvind

1.11.2019 Forslag til åpning av område for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergilova:

27.8.2021 Veileder for arealtildeling, konsesjonsprosess og søknader for vindkraft til havs, og forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskrifta.

Opptak del 1 informasjonsmøte 25.januar
Opptak del 2 informasjonsmøte 25.januar
Opptak av interessentmøte om havvind